licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 342

INFORMACJA

Temat pracy:
Samowola budowlana


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 229

 
Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 342
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 229

Treść pracy:

    Celem niniejszej pracy jest omówienie problematyki samowoli budowlanej. Zagadnienie to należy więc do zakresu prawa budowlanego. Budownictwo już od dawna jest przedmiotem stosunkowo dokładnej regulacji prawnej. W Polsce międzywojennej sprawy związane z budownictwem regulowało rozporządzenie Prezydenta z 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli . Zawierało ono przepisy dotyczące urządzania ulic i placów, zabudowy działek, warunków, jakim powinny odpowiadać obiekty nowo wznoszone, nadzoru budowlanego oraz miejscowych przepisów policyjno-budowlanych. Po wojnie przepisy te okazały się niewystarczające. Odbudowa i rozwój gospodarczy kraju wymagały innego rozwiązania wielu zagadnień. Dlatego też przepisy te zostały zastąpione w 1961 r. przez trzy ustawy: ustawę - Prawo budowlane , ustawę o terenach budowlanych na obszarach wsi oraz ustawę o gospodarce terenami w miastach i osiedlach .

    Prawo budowlane z 1961 r. zostało zastąpione w 1974 r. przez ustawę z dnia 24 października - Prawo budowlane . Poprzedniemu prawu budowlanemu zarzucano niepotrzebne rozbudowanie wymagań formalnych związanych z procesem przygotowania inwestycji budowlanych, niedostosowanie do potrzeb społecznych i gospodarczych kraju, struktury państwowego nadzoru budowlanego, brak skutecznej zapory przeciwko samowoli budowlanej oraz naruszaniu planu przestrzennego zagospodarowania, a także niedostateczną ochronę środowiska. Ponadto nie odpowiadało ono nowej pozycji przedsiębiorstw budowlanych oraz organizacji podejmujących działalność inwestycyjną. Prawo budowlane z 1974 r. normowało sprawy wykorzystania terenów, projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz określało zasady działania organów administracji państwowej w tych dziedzinach.

    W roku 1995 weszło w życie nowe prawo budowlane, uchwalone w dniu 7 lipca 1994 r. Wprowadziło ono nowe przepisy dotyczące nabywania uprawnień budowlanych, zatwierdzania projektów, wydawania pozwoleń na budowę i zwalczania tzw. samowoli budowlanej, a także organizacji państwowego nadzoru budowlanego. Właśnie na tle uregulowań zawartych w Prawie budowlanym z 1994 r. omówione zostaną w niniejszej pracy zagadnienia dotyczące samowoli budowlanej. Główną metodą badawczą zastosowaną w pracy była analiza literatury przedmiotu oraz aktów normatywnych. Umożliwiła ona wnikliwa interpretację i ocenę przepisów prawnych regulujących zagadnienie samowoli budowlanej.

    Praca podzielona została na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Zagadnienia wprowadzające” poświęcono nieco miejsca samowoli budowlanej w ujęciu ewolucyjnym. Omówiono pojęcie samowoli budowlanej, a także podstawy prawne działalności budowlanej.

    Rozdział drugi p.t. „Przesłanki podjęcia działalności budowlanej” zawiera omówienie procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przygotowania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

    W rozdziale trzecim zatytułowanym „Nadzorowanie procesu budowlanego” przedstawiono kwestie dotyczące samego pojęcia nadzoru budowlanego, organów nadzoru budowlanego oraz środków nadzoru budowlanego.

    Czwarty rozdział pracy poświęcony został postępowaniu w razie stwierdzenia samowoli budowlanej. Poszczególne punkty tego rozdziału dotyczą takich zagadnień, jak: samowola budowlana na tle art. 48 Prawa budowlanego, procedura legalizacyjna oraz nakaz rozbiórki określony w art. 49b Prawa budowlanego.

    W rozdziale piątym p.t. „Odpowiedzialność zawodowa za katastrofę budowlaną” zawarte są rozważania na temat podmiotowego zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, kar wymierzanych w ramach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, a także organy orzekających w sprawach odpowiedzialności zawodowej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 229
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.