licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 346

INFORMACJA

Temat pracy:
Umowa rachunku bankowego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 54
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 346
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących prawnej regulacji umowy rachunku bankowego w prawie polskim.

    Współczesne instytucje bankowe są szczególnie powołane do gromadzenia środków pieniężnych, które są uzyskiwane, także i pod postacią wkładów klientów, do organizowania operacji pieniężnych i udzielania kredytu długo- lub krótkoterminowego. Z tym wiąże się dokonywanie różnego rodzaju czynności finansowych, a także czynności cywilnoprawnych, związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, rozliczeń i wykonywanie zleceń na podstawie odpowiedniego stosunku umowy z klientem. Umowa rachunku bankowego jest zaliczana do kategorii umów regulujących stosunki kredytowe. Umowy te łączy wspólny element, jakim jest przesunięcie określonej wartości gospodarczej - zwykle pieniężnej - z majątku jednej osoby do majątku drugiej, z obowiązkiem jej zwrotu. Wartości te nie mogą przy tym przyjąć postaci rzeczy oznaczonych co do tożsamości. Funkcja gospodarcza tych umów polega przede wszystkim na okresowym korzystaniu z wartości gospodarczych innej osoby . Do tej grupy umów należą wyróżnione w kodeksie cywilnym następujące umowy: pożyczka, depozyt nieprawidłowy (nieregularny) i rachunek bankowy. Zachodzące między nimi związki konstrukcyjne i funkcjonalne są tak bliskie, że częściowo treść tych umów regulowana jest przez wzajemne odesłania. Dołącza do nich umowa kredytu, która w ujęciu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ma charakter odrębnego typu umowy nazwanej. Analiza konstrukcji prawnej tych umów może być też przydatna dla badania nowych, kształtujących się w praktyce typów umów o nie ustalonej definitywnie kwalifikacji .

    Wszystkie wymienione umowy, a dwie ostatnie wyłącznie, związane są z profesjonalną działalnością banków, uregulowaną szczególnym zespołem przepisów prawnych. Przepisy prawa bankowego określają nie tylko zasady działalności, tworzenia i organizacji banków, ale regulują także stosunki prawne - w szczególności stosunki umowne - banków z ich klientami. Przepisy ustaw i aktów wykonawczych nie regulują jednak tzw. umów bankowych w sposób wyczerpujący, a poza tym często wyznaczają normy o charakterze dyspozytywnym. W rezultacie w praktyce poważną rolę przy określeniu treści tych umów odgrywają ogólne warunki umów i regulaminy, do wydawania których banki uzyskały upoważnienie ustawowe. Ze względu na zawieranie tych umów na ogół w sposób adhezyjny i masowo, szczególne znaczenie ma w stosunku do nich regulacja dotycząca wzorców umów, ukierunkowana na ochronę konsumenta .

    Praca podzielona została na trzy rozdziały. W pierwszym z nich przedstawione zostały strony umowy rachunku bankowego, a więc bank i posiadacz rachunku.

    Rozdział drugi poświęcony jest zawarciu umowy rachunku bankowego i jej treści. Rozdział ten zawiera pięć punktów, w których opisano: podstawowe reguły zawierania umów rachunku bankowego, formę umowy rachunku bankowego, obowiązek zawierania umów rachunku bankowego, rodzaje umów rachunku bankowego, jak również treść umowy rachunku bankowego.

    W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku. Przede wszystkim wspomniano o pojęciu bankowych rozliczeń pieniężnych, rodzajach bankowych rozliczeń pieniężnych, trybie przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych, wykonaniu polecenia rozliczeniowego oraz solidarnej odpowiedzialność banków uczestniczących w cyklu rozliczeniowym.

    Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę procesu karnego, statusu prawnego obrońcy w procesie karnym, podręczniki dotyczące procedury karnej, a także komentarze do kodeksu postępowania karnego. Przy pisaniu pracy posługiwano się również literaturą przedmiotu zawartą w licznych periodykach prawniczych oraz zbiorach orzecznictwa.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.