licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 348

INFORMACJA

Temat pracy:
Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 348
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Tradycyjnie przyjmuje się, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tworem pośrednim między spółkami osobowymi a spółką akcyjną. Ta ostatnia traktowana jest jako najbardziej rozwinięta forma spółki kapitałowej. Ponadto wskazuje się na występowanie w spółce z o.o., mimo zaliczenia do spółek kapitałowych, pewnych elementów osobowych.

    Generalnie rzecz biorąc, nie powinno być wątpliwości co do kapitałowego charakteru spółki z o.o., a elementy wskazywane jako osobowe nie zmieniają typowego charakteru tej spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej stosowaną formą spółki handlowej. Zjawisko takie obserwujemy nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, gdzie obowiązują przepisy regulujące tę strukturę. Wiąże się to przede wszystkim z dużą elastycznością tej formy spółki z jednoczesnym przystosowaniem jej do współdziałania, głównie mniejszej liczby wspólników.

    Istotą spółki z o.o. jest wnoszony do spółki kapitał, natomiast osoby wspólników odgrywają tu drugoplanową rolę. Wnoszony do spółki kapitał będzie decydował o „sile głosu” fazy podejmowaniu decyzji, wpływie na działanie spółki, udziale w zyskach, ale i stopniu partycypacji w stratach, a w końcu o ryzyku gospodarczym związanym z wniesionym do spółki wkładem.

    Przyjąć należy, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponoszącą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w której mogą wystąpić elementy wpływu wspólników na działania takiej spółki.

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje swe funkcje na podstawie stosunków między spółką a wspólnikami, nie zaś poprzez powstające stosunki wewnętrzne między wspólnikami. W konsekwencji oznacza m.in. to, że mamy do czynienia z określoną podmiotowo konstrukcją prawną spółki, która dodatkowo wzmocniona jest brakiem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

    W niniejszej pracy będzie jednak mowa przede wszystkim o prawnym statusie wspólnika w spółce z o.o. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę podstawowych zagadnień związanych z pozycją prawną wspólnika spółki z o.o.. Poruszone zostały tutaj kwestie dotyczące pojęcia udziałów w spółce, nabycia i utraty uczestnictwa w spółce, prawnych konsekwencji uzyskania statusu wspólnika, zmiany statusu prawnego wspólnika oraz równości i nierówności praw i obowiązków. W rozdziale drugim przedstawiono zagadnienia związane z poszczególnymi prawami wspólnika w spółce z o.o. Rozdział ten został podzielony na dwa bloki tematyczne – prawa majątkowe i prawa korporacyjne. Podobnie skonstruowany jest rozdział trzeci poświęcony obowiązkom wspólnika w spółce z o.o. Także i tutaj odrębnie omówiono obowiązki majątkowe oraz obowiązki korporacyjne. W ostatnim, czwartym rozdziale pracy, poruszona została kwestia odpowiedzialności wspólnika w spółce z o.o.

   Podstawę źródłową pracy stanowią monografie dotyczące problematyki spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, artykuły z periodyków prawniczych, podręczniki do prawa handlowego i prawa spółek oraz liczne komentarze do kodeksu spółek handlowych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.