licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 349

INFORMACJA

Temat pracy:
Zabezpieczenia nowacyjne


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 111
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 349
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Tradycyjnie postępowanie zabezpieczające wiązane było z zapewnieniem wykonalności wyroków sądowych, co sprawiało, że upatrywano w nim postępowania pomocniczego w stosunku do egzekucji. Od dawna jednak zaobserwować można zjawisko emancypacji postępowania zabezpieczającego z jego służebnej roli w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Przejawem tego jest swoista ewolucja poglądów nauki i judykatury na cele, jakie ma realizować postępowanie zabezpieczające. Ewolucja ta odzwierciedla tendencję do rozszerzania zakresu ochrony prawnej udzielanej w postępowaniu zabezpieczającym przez objęcie zabezpieczeniem także spraw, w których zapadają orzeczenia nie nadające się do egzekucji oraz spraw, w których wykonalność przyszłego orzeczenia nie budzi żadnych wątpliwości, a jednak ochrona prawna zrealizowana przez wykonanie orzeczenia nie będzie należyta, gdyż zostanie udzielona zbyt późno. Uwieńczeniem wspomnianej tendencji stała się zmiana systematyki Kodeksu postępowania cywilnego, polegająca na wyodrębnieniu przepisów o postępowaniu zabezpieczającym w postaci części drugiej, zatytułowanej „Postępowanie zabezpieczające”, podczas gdy przepisy o egzekucji stanowić mają część trzecią kodeksu . Widzieć w tym należy potwierdzenie znaczenia ochrony prawnej udzielanej w postępowaniu zabezpieczającym oraz jej odrębności w stosunku do ochrony udzielanej w postępowaniu egzekucyjnym i rozpoznawczym.

    W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia postępowania zabezpieczającego, jako jednego z elementów systemu prawa procesowego cywilnego. Precyzyjniej rzecz biorąc, przedmiotem pracy jest zabezpieczenie określane mianem zabezpieczenia nowacyjnego. Zabezpieczenie nowacyjne polega na stworzeniu - na skutek wydania postanowienia o zabezpieczeniu (dawniej - zarządzenia tymczasowego) - pewnej nowej sytuacji prawnej, trwającej do czasu uzyskania merytorycznego rozstrzygnięcia w postępowaniu rozpoznawczym. Orzeczenie, które zapada w postępowaniu zabezpieczającym, ma więc charakter prowizoryczny i daje stronie tylko tymczasową ochronę prawną, z reguły do czasu prawomocnego zakończenia innego postępowania.

    Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono problematykę polskiego postępowania zabezpieczającego w aspekcie historycznym.

    Rozdział drugi zawiera omówienie celu i funkcji postępowania zabezpieczającego, przy uwzględnieniu zagadnień charakteru prawnego postępowania zabezpieczającego oraz odrębności ochrony prawnej udzielanej w tym postępowaniu. Oprócz tego omówiono w nim zagadnienia związane z przedmiotem postępowania zabezpieczającego, przedmiotem zabezpieczenia roszczeń oraz przedmiotem ochrony prawnej w postępowaniu zabezpieczającym.

    W rozdziale trzecim przedstawiono zagadnienie procesowych przesłanek postępowania zabezpieczającego oraz merytorycznych przesłanek (podstaw) zabezpieczenia roszczeń, wychodząc z założenia, iż obydwie kategorie mają odmienny charakter prawny.

    Czwarty rozdział pracy poświęcony został dokładnemu omówieniu sposobów ustanawiania zabezpieczeń nowacyjnych. W oddzielnych punktach scharakteryzowano

   zabezpieczenia nowacyjne roszczeń pieniężnych oraz zabezpieczenia nowacyjne roszczeń niepieniężnych.

    Wreszcie piąty, ostatni rozdział obejmuje analizę pozostałych elementów struktury postępowania zabezpieczającego (właściwość sądu, legitymacja stron, charakter prawny postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia) w ujęciu dynamicznym.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.