Zasada informowania stron w postępowaniu administracyjnym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 30
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb działania organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo, konkretnych podmiotów. Rozstrzyganie przez organy administracji publicznej o prawach i obowiązkach innych konkretnych podmiotów odbywa się w formie aktu administracyjnego . Akt administracyjny to oparte na przepisach prawa administracyjnego władcze jednostronne oświadczenie woli organu administracji publicznej, określające sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie .

Zasadniczą funkcją ogólnego postępowania administracyjnego jest zapewnienie realizacji materialnego prawa administracyjnego. Prawo procesowe ma więc charakter służebny wobec norm prawa materialnego. Oczywiście, i należy to mocno podkreślić, owa służebność norm prawa procesowego nie stanowi o ograniczeniu roli prawa procesowego. To właśnie normy tego prawa stwarzają dopiero podstawy do tego, aby określenie praw i obowiązków w ramach stosunku administracyjnoprawnego odpowiadało regułom demokratycznego państwa prawnego. Przepisy prawa procesowego w określonych sytuacjach mogą też mieć korzystny wpływ na kształtowanie stosunków administracyjnoprawnych w szczególności wówczas, gdy regulacja materialnoprawna stała się nieaktualna w zmienionych warunkach społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Takie znaczenie mają w szczególności zasady postępowania administracyjnego .

W postępowaniu administracyjnym istotną rolę odgrywają ogólne zasady tego postępowania. Zasady postępowania administracyjnego należą do kategorii zasad prawa. Zasady prawa wywierają znaczący wpływ na stosowanie prawa oraz na procesy prawotwórcze, stanowiąc nieodzowny element systemu prawa. W postępowaniu administracyjnym znajdują zastosowanie zasady charakterystyczne dla całego systemu prawa, wywodzone z Konstytucji RP (np. zasada równości) oraz zasady charakterystyczne tylko dla postępowania administracyjnego. Zasadami charakterystycznymi dla postępowania administracyjnego są zasady ogólne wynikające przede wszystkim z art. 6-16 k.p.a. (oraz zasady wywodzone z treści przepisów k.p.a. regulujących różne szczegółowe instytucje procesowe). Nazwy zasad postępowania administracyjnego nie są określone normatywnie .

W niniejszej pracy będzie mowa o jednej z ogólnych zasad postępowania administracyjnego, a mianowicie o zasadzie informowania stron. Precyzyjniej rzecz ujmując, tematem przewodnim pracy jest kwestia błędów proceduralnych naruszających zasadę informowania stron.

W pierwszym rozdziale pracy dokonano krótkiej charakterystyki ogólnych zasad postępowania administracyjnego, natomiast w rozdziale drugim skupiono się na analizie wybranych orzeczeń NSA dotyczących błędów proceduralnych naruszających zasadę informowania stron.

Podstawę źródłową pracy stanowią podręczniki do postępowania administracyjnego, komentarze do kodeksu postępowania administracyjnego, jak również artykuły opublikowane w periodykach prawniczych. Przy pisaniu pracy posługiwano się także zbiorami orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz orzeczeniami z programu LEX.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Koncepcje państwa prawa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 100

Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 52