licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 351

INFORMACJA

Temat pracy:
zasada informowania stron w postępowaniu administracyjnym


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 99

 
Ilość stron: 30
Rodzaj pracy: Dyplomowa
Identyfikator pracy: 351
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 99

Treść pracy:

    Postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb działania organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo, konkretnych podmiotów. Rozstrzyganie przez organy administracji publicznej o prawach i obowiązkach innych konkretnych podmiotów odbywa się w formie aktu administracyjnego . Akt administracyjny to oparte na przepisach prawa administracyjnego władcze jednostronne oświadczenie woli organu administracji publicznej, określające sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie .

    Zasadniczą funkcją ogólnego postępowania administracyjnego jest zapewnienie realizacji materialnego prawa administracyjnego. Prawo procesowe ma więc charakter służebny wobec norm prawa materialnego. Oczywiście, i należy to mocno podkreślić, owa służebność norm prawa procesowego nie stanowi o ograniczeniu roli prawa procesowego. To właśnie normy tego prawa stwarzają dopiero podstawy do tego, aby określenie praw i obowiązków w ramach stosunku administracyjnoprawnego odpowiadało regułom demokratycznego państwa prawnego. Przepisy prawa procesowego w określonych sytuacjach mogą też mieć korzystny wpływ na kształtowanie stosunków administracyjnoprawnych w szczególności wówczas, gdy regulacja materialnoprawna stała się nieaktualna w zmienionych warunkach społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Takie znaczenie mają w szczególności zasady postępowania administracyjnego .

    W postępowaniu administracyjnym istotną rolę odgrywają ogólne zasady tego postępowania. Zasady postępowania administracyjnego należą do kategorii zasad prawa. Zasady prawa wywierają znaczący wpływ na stosowanie prawa oraz na procesy prawotwórcze, stanowiąc nieodzowny element systemu prawa. W postępowaniu administracyjnym znajdują zastosowanie zasady charakterystyczne dla całego systemu prawa, wywodzone z Konstytucji RP (np. zasada równości) oraz zasady charakterystyczne tylko dla postępowania administracyjnego. Zasadami charakterystycznymi dla postępowania administracyjnego są zasady ogólne wynikające przede wszystkim z art. 6-16 k.p.a. (oraz zasady wywodzone z treści przepisów k.p.a. regulujących różne szczegółowe instytucje procesowe). Nazwy zasad postępowania administracyjnego nie są określone normatywnie .

    W niniejszej pracy będzie mowa o jednej z ogólnych zasad postępowania administracyjnego, a mianowicie o zasadzie informowania stron. Precyzyjniej rzecz ujmując, tematem przewodnim pracy jest kwestia błędów proceduralnych naruszających zasadę informowania stron.

    W pierwszym rozdziale pracy dokonano krótkiej charakterystyki ogólnych zasad postępowania administracyjnego, natomiast w rozdziale drugim skupiono się na analizie wybranych orzeczeń NSA dotyczących błędów proceduralnych naruszających zasadę informowania stron.

    Podstawę źródłową pracy stanowią podręczniki do postępowania administracyjnego, komentarze do kodeksu postępowania administracyjnego, jak również artykuły opublikowane w periodykach prawniczych. Przy pisaniu pracy posługiwano się także zbiorami orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz orzeczeniami z programu LEX.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 99
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.