Wizerunek Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 62
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Obserwowany obecnie wysoki poziom zaawansowania technologicznego sprawia, że realizowanie funkcji politycznych nabrało z biegiem czasu, odmiennego charakteru, niż miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu i wcześniej. W Polsce przyczyniły się do tego również przemiany demokratyczne, zapewniające wolność mediom. Tak więc w chwili bieżącej praca polityka, nie wiąże się wyłącznie z wypełnianiem funkcji wynikających z jego obowiązków przypisanych do zajmowanego stanowiska.

Życie polityczne wiąże się teraz nieodłącznie z innymi elementami, które warunkują karierę polityczną osób zajmujących stanowiska państwowe. Podstawowym elementem, często przekładającym się bezpośrednio na możliwość zajmowania przez daną osobę danego stanowiska i pełnienia określonej roli, jest wizerunek polityczny. Podstawowym czynnikiem umożliwiającym budowanie takiego wizerunku są media, będące środkiem masowego przekazu, które budują i obalają wizerunki, głównie w sferze politycznej, choć swoją działalnością dotykają szeregu innych istotnych dziedzin życia.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie założeń teoretycznych związanych z budowaniem wizerunku polityków i zależnościami związanymi z tym aspektem, roli mediów w tym zakresie i dokonanie analizy wizerunku Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy z rozdziałów pracy poświęcono problematyce wizerunku medialnego polityka. W celu dokładnego przedstawienia tych zagadnień konieczne jest odwołanie się do podstawowych założeń komunikacji politycznej, stanowiących główne elementy związane z omawianymi zagadnieniami wizerunku. Innym z czynników, który został opisany, jest marketing polityczny i jego istotne elementy. Co więcej nawiązano do aspektów związanych z budowaniem wizerunku polityka.

Drugi rozdział pracy odwołuje się do najistotniejszego elementu umożliwiającego budowanie wizerunku politycznego, jakim są media. Wpływ na te czynniki ma zarówno prasa, radio, telewizja, ale również internet. Należy pamiętać, że media mogą odgrywać negatywną rolę w społeczeństwach rozwiniętych i do tych zagadnień nawiązuje szereg dziedzin naukowych i te zagadnienia opisano w jednym z podrozdziałów rozdziału drugiego. Odnosząc się do podstawowej problematyki poruszanej na łamach niniejszej pracy odniesiono się również do zagadnień związanych z mediami polonijnymi.

Ostatni, trzeci, trzeci rozdział pracy jest analizą wizerunku Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych. Wymaga to jednak przybliżenia rodzajów brytyjskich mediów polonijnych, które wymieniono i pokrótce opisano. Przedstawiono w jaki sposób brytyjskie media polonijne opisują wydarzenia związane z Aleksandrem Kwaśniewskim i w jaki sposób komentują istotne elementy związane z jego osobą. Rozdział trzeci zamyka podstawowa część pracy poświęcona analizie wizerunku prezydenta.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.