Prawo dziecka do wychowania i zabawy w twórczości polskich pisarzy żyjących w XVI i XVII wieku

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć. Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować swoje ciało, musi uaktywnić swoje siły motoryczne pozwalające mu się poruszać, musi rozwinąć swoje zmysły pozwalające mu na kontakt z otaczającym go światem, musi rozwinąć uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość i wreszcie musi nauczyć się korzystać z woli i rozumu.

Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W tę naturę wpisane są swoiste prawa. To właśnie prawa natury. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich zablokowanie degraduje go.

Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Z niego płynie prawo do pełnego - na miarę człowieka - rozwoju. Ale prawa natury należy dobrze rozpoznać i zabezpieczyć. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówi się wówczas, gdy dobrze służy człowiekowi a więc dobrze służy jego aktualizacji.

Dzieci posiadają szczególne prawa. Aktualizacja ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego też naturalnymi „strażnikami” praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie.

Ze względu na swój wiek, dziecko posiada przede wszystkim prawo do odpowiedniego wychowania, a także prawo do zabawy. Wychowanie dziecka jest niezwykle istotne, albowiem będzie ono rzutowało na jego dorosłe życie. Zasady wpojone dziecku za młodu bardzo często decydują o tym, jakie wartości są dla niego najważniejsze po osiągnięciu pełnoletności. Z kolei zabawa - oprócz nauki i pracy - stanowi jedną z głównych form działalności człowieka, typową dla wieku dziecięcego. Jako swoisty, główny i niezastąpiony rodzaj aktywności dziecka, a jednocześnie środek jego ekspresji, jest naturalna drogą zaspokajania jego zainteresowań i potrzeb: ruchowych, poznawczych, emocjonalnych oraz społecznych. Będąc jednocześnie środkiem edukacyjnych oddziaływań, przyczynia się do wielostronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Zabawowa działalność to wrodzona, specjalna metoda uczenia się małego dziecka, poprzez którą uczy się ono, a także zdobywa pewne doświadczenie. Zabawa powinna być przesiąknięta wysiłkiem, podobnym do wysiłku związanym z pracą, albowiem zabawa jest przygotowaniem do przyszłej pracy. Ma także charakter terapeutyczny, służy uwalnianiu się dziecka od napięć i lęków, wywoływanych przez środowisko. Jako jedna z metod indywidualnej diagnozy umożliwia wykrycie wielu dylematów dziecka, poznanie przyczyn i motywów jego zachowania się. Czynnikami wpływającymi na zabawę są: zdrowie, rozwój motoryczny, inteligencja, płeć, tradycje, pora roku, środowisko, warunki społeczno-ekonomiczne, ilość wolnego czasu, urządzenia do gier i zabaw.

Wraz z rozwojem dziecka zabawa zmienia swój charakter i funkcję, zmieniają się też jej formy oraz treść. Niemowlęce, prymitywne, samorzutne zabawy funkcjonalne i ruchowo-manipulacyjne (usprawniające ruchy rąk i motorykę ciała) przekształcają się w różnorodne zabawy, coraz bogatsze treściowo i organizacyjnie. Z początku indywidualne, później wspólne, zespołowe, stanowią formę aktywności społecznej. Wprowadzają dziecko w świat zjawisk społecznych, wdrażają do respektowania norm, do współdziałania, sprzyjają kształtowaniu się postaw moralnych oraz systemów wartości. W młodszym wieku szkolnym dzieci preferują gry (często umysłowe), ponieważ nie pochłania ich już sam proces zabawy, lecz jej wynik, który usilnie pragną osiągnąć .

Przez wiele lat pedagodzy większość uwagi poświęcali obowiąz-kom wieku dziecięcego, nie akcentując prawa dziecka do odpoczynku, a tym bardziej do zabawy. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać stopniowo dopiero od XVI wieku. Prawo dziecka do zabawy zaczęli podkreślać Jan Amos Komeński, następnie Jan Jakub Rousseau, a w ślad za nim całe Oświecenie. Prawo dziecka do właściwego wychowania oraz zabawy akcentował ponadto wybitny polski pedagog Janusz Korczak - współtwórca i kierownik (wraz z S. Wilczyńską) Domu Sierot dla dzieci żydowskich oraz sierocińca dla dzieci polskich „Nasz Dom” prowadzonego przez Marię Falską. Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie, ich niewolniczą zależność od dorosłych. Domagał się uznania dziecka za pełnowartościowego człowieka od chwili narodzin i na każdym etapie swego istnienia. Uważał, że dziecko ma prawo być sobą, być takim, jakim jest. Poglądy te znalazły odbicie w nowoczesnym antyautorytarnym systemie wychowania, który respektował potrzeby i dążenia dziecka, a zarazem skłaniał dziecko do pracy nad sobą.

Jak to już zostało wcześniej podkreślone, o prawach dziecka do wychowania i zabawy zaczęto pisać od XVI wieku. Dlatego też zainteresowało mnie to, jak wyglądały i stopniowo kształtowały się te właśnie prawa dziecka w tamtym okresie. Niniejsza praca poświęcona jest kwestii związanej z prawem dziecka do wychowania i zabawy w twórczości polskich pisarzy żyjących w XVI i XVII wieku.

Pierwszy rozdział omawia zagadnienie sytuacji dziecka oraz dzieciństwa w okresie staropolskim. Duży nacisk został tu położony na charakterystykę prawnej sytuacji dziecka w tamtych czasach.

W drugim rozdziale zawarte są rozważania na temat edukacji dzieci w dobie staropolskiej.

Natomiast w ostatnim, trzecim rozdziale pracy przedstawiono poglądy poszczególnych pisarzy polskich na prawo dziecka do zabawy oraz na wychowanie dzieci prezentowane w XVI oraz XVII wieku.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Sposób spędzania czasu wolnego dzieci w wieku 6-8 lat
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 47

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 94