Repatriacja Polaków z Kazachstanu

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 85
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Okres, jaki upłynął od wejścia w życie ustawy o repatriacji, pozwala na dokonanie oceny przebiegu i skutków osiedlania się Polaków ze Wschodu w ojczyźnie przodków. Przypomnieć należy, że pracom nad przygotowywaniem ustawy towarzyszyły burzliwe dyskusje toczone w różnych gremiach politycznych i społecznych na temat zasięgu terytorialnego, zakresu przedmiotowego i kosztów tego przedsięwzięcia. Wsłuchując się w argumentację zarówno przeciwników, jak i zwolenników repatriacji, można było wywnioskować, iż za wschodnią granicą dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy naszych rodaków gotowych jest bez żadnego wahania zamieszkać w Polsce na stałe.

Zwolennicy przyjęcia licznej rzeszy repatriantów odwoływali się do doświadczeń powojennych, kiedy to wyniszczona przez wojnę Polska była w stanie przyjąć blisko 2,5 miliona rodaków z byłego ZSRR. Przytaczali także przykłady innych krajów, które nie pozostają obojętne na los swoich rodaków mieszkających w państwach post-sowieckich, organizując obecnie masowe akcje repatriacyjne. Przeciwnicy repatriacji twierdzili zaś, że w obecnej sytuacji Polski nie stać na repatriację, że zrujnuje to budżet państwa, a w sytuacji masowego bezrobocia w kraju doprowadzi do społecznych konfliktów.

Niniejsza praca ma na celu ukazanie problemów, jakie niesie, czy też niosła ze sobą repatriacja, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie osób przybywających tutaj z Kazachstanu. Rozdział pierwszy poświęcony jest obrazowi historycznemu repatriacji. Jest to ważne, ponieważ ukazuje, że wysiedleni Polacy nie ponosili winy za to, co ich spotkało, w związku z tym więc mają pełne prawo wymagać od państwa polskiego możliwości powrotu do ojczyzny. Rozdział drugi przedstawia sytuację Polaków w Kazachstanie, ukazuje jak trudno było im żyć na obczyźnie oraz jak bardzo zależało im na wyjeździe do ojczyzny. W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały regulacje prawne istotne dla osób chcących ubiegać się o status repatrianta. Rozdział czwarty poświęcony jest sytuacji repatriantów w Polsce. Ukazane tu zostały trudności, z jakimi się oni mierzą oraz postawę Polaków, jaką prezentują względem nich.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.