licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 363

INFORMACJA

Temat pracy:
Rola multimediów w diagnostyce i terapii pedagogicznej


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 363
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    W teorii i praktyce dotyczącej dziedziny, jaką jest edukacja, pojęcie media jest używane dla określenia środków przekazu masowego oraz środków dydaktycznych. Wacław Strykowski definiuje pojęcie mediów w następujący sposób: media są to różnego rodzaju przedmioty i urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje ( komunikaty) poprzez słowa, obrazy i dźwięki, a także umożliwiające im wykonywanie określonych czynności intelektualnych i manualnych.

   Znaczeniowo pojęcie media odnosi się do następujących elementów:

   1. Komunikat lub wiadomość – czyli zespół przekazywanych informacji oraz bodźców sensorycznych.

   2. Podłoże materialne – czyli nośnik informacji, komunikatu, który jest też określany jako materiał dydaktyczny lub środek miękki.

   3. Środek przekazu – czyli urządzenie techniczne, dzięki któremu komunikat może być przekazywany, a które jest też określane jako środek trwały.

   Literatury przedmiotu wymienia różne rodzaje mediów:

   1. Media proste – czyli takie, w przypadku których nie korzysta się z urządzeń oraz energii elektrycznej. Do tego typu mediów należą na przykład tablice, plansze, czy podręczniki.

   2. Media złożone – te media wymagają użycia urządzeń zasilanych energią elektryczną. Do tej grupy należą na przykład magnetofony, filmy, komputery, multimedia.

   Istnieje też inny podział mediów, który uwzględnia trzy grupy:

   1. Środki naturalne – czyli składniki naturalnej rzeczywistości

   2. Środki techniczne – przedstawiają one rzeczywistość pośrednio, mogą to byś środki: słuchowe, wzrokowe, wzrokowo-słuchowe, manipulacyjne, automatyczne

   3. Środki symboliczne – ukazują rzeczywistość poprzez słowo mówione i drukowane, znaki graficzne oraz rysunki techniczne.

   Obecnie w edukacji media spełniają dwie zasadnicze funkcje:

   1. Wspomagają proces uczenia oraz nauczania

   2. Mają rolę sterującą, ponieważ organizują proces kształcenia, stając się dla ucznia swego rodzaju nauczycielem.

   W procesie kształcenia rola mediów to także funkcja poznawczo-kształcąca. To z nich bowiem uczniowie czerpią różnorodne informacje, a co za tym idzie, rozwija się ich poziom intelektualny. To dzięki mediom uczniowie spostrzegają obiekty, procesy, jak również zjawiska w sposób możliwie wierny, przy czym uwzględniane są również w tym procesie właściwości poznawanej rzeczywistości.

   Media umożliwiają również pokazanie obiektów i zjawisk odległych w czasie i przestrzeni, oraz tych współczesnych, które jednakże nie są dostępna dla bezpośredniej obserwacji. Zaletą mediów jest także fakt, że dzięki nim można w sposób dynamiczny przedstawić treści kształcenia stosując animację. Techniki rzeczywistości wirtualnej umożliwiają symulowanie rzeczywistości.

   Kolejna rola mediów to funkcja emocjonalno-motywacyjna. Media wpływają na odbiorcę poprzez piękno obrazu i słowa, harmonijną kompozycję, bogactwo różnych efektów akustyczno-wizualnych, przez co prowadzą do przeżyć emocjonalno-ekspresyjnych, wzbudzają ciekawość i zaangażowanie. Media kształtują więc różne postawy, zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

   Należy też wspomnieć o kolejnej funkcji mediów, a mianowicie o funkcji działaniowo-interakcyjnej. W tym przypadku zauważyć można, że media pozwalają na wielorakie działania motoryczne, to znaczy, umożliwiają one wzajemną komunikację, wymianę informacji, a także na prowadzenie dialogu. Ta interaktywność mediów umożliwia korzystanie z nowych metod i form edukacji, takich jak poczta elektroniczna, teleseminaria, telekonferencje, czy też klasy wirtualne.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY