licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 368

INFORMACJA

Temat pracy:
Gospodarcze procedury celne


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 61
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 368
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Prawo celne w warunkach gospodarki rynkowej i rozszerzających się różnorodnych kontaktów handlowych budzi duże zainteresowanie, zarówno przedstawicieli doktryny prawa czy ekonomii, jak i praktyki gospodarczej, a także pracowników różnych szczebli administracji publicznej, zwłaszcza administracji celnej. Zainteresowaniu prawem celnym sprzyja również wstąpienie Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej. Międzynarodowa wymiana handlowa należy do ważniejszych dziedzin działalności gospodarczej, mających istotny wpływ na poziom i tempo rozwoju danego państwa. Warto zwrócić uwagę, iż od momentu uzyskania członkostwa Polski we Wspólnotach Europejskich Polska wchodzi w skład państw, pomiędzy którymi ustanowiona jest unia celna, czyli przestrzeń gospodarcza, w której usunięte są cła i ograniczenia ilościowe w obrocie towarowym między państwami członkowskimi, a ograniczenia handlowe wobec państw trzecich są ujednolicone przez wspólną zewnętrzną taryfę celną. Oprócz tego obowiązują także tzw. cztery wolności europejskie, a pośród nich - swobodny przepływ towarów, a na polskiej granicy ustanowiono zewnętrzną granicę celną Unii Europejskiej.

    Ogół form i instytucji celnych, służących nakładaniu i pobieraniu ceł, tworzy system celny danego państwa. Wpływ na kształt systemu celnego ma niewątpliwie polityka finansowa i gospodarcza państwa, a w szczególności handel zagraniczny. Znajomość zagadnień związanych z prawem celnych jest wręcz niezbędna dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z obrotem towarowym.

    Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu gospodarczych procedur celnych. Nowa ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne nie reguluje już - jak to było w poprzednio obowiązującym Kodeksie celnym z 1997 r. - kwestii procedur celnych, albowiem obecnie procedury celne są bezpośrednio uregulowane przez przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego z 1992 r.

    Praca, która ma charakter opisowy, składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został pojęciu, rodzajom oraz funkcjom gospodarczych procedur celnych. Natomiast w następnych rozdziałach pracy omówiono takie procedury celne, jak: procedura składu celnego, procedura odprawy czasowej, procedura uszlachetniania czynnego, procedura uszlachetniania biernego oraz procedura przetwarzania pod kontrolą celną.

    Podstawę źródłową pracy stanowią monografie i podręczniki omawiające problematykę dotyczącą prawa celnego, w tym przede wszystkim zagadnienia związane z gospodarczymi procedurami celnymi. W pracy wykorzystano ponadto teksty aktów prawnych, a przede wszystkim tekst Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz rozporządzenia wykonawczego do tego kodeksu, jak również źródła prawa polskiego, regulujące problematykę celną.

    W zakończeniu pracy przedstawione zostaną wnioski, wynikające z całokształtu rozważań zawartych w pracy.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.