licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 377

INFORMACJA

Temat pracy:
Naruszenie miru domowego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 43
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 377
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Celem pracy jest charakterystyka przestępstw naruszenia miru domowego. Nietykalność mieszkania należy do szczególnie cennych dóbr człowieka, których ochronę poręcza Konstytucja RP (art. 49). Ochrona tego dobra znajduje także zaakcentowanie . w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. (art. 12) oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. (art. 17). Nie ulega bowiem wątpliwości, że gdyby mieszkanie człowieka nie było chronione, to wówczas korzystanie z innych praw i wolności stanęłoby pod znakiem zapytania. Tak się zresztą dzieje w warunkach wojny, okupacji czy stanów wyjątkowych.

    Prawo polskie, podobnie jak wiele innych ustawodawstw, zalicza naruszenie miru domowego do przestępstw przeciwko wolności (takie zaszeregowanie jest kontynuacją koncepcji polskiego kodeksu karnego z 1932 r.). Wolność jest współcześnie uznawana za prawo podmiotowe. Przez wolność rozumie się możność postępowania według woli osoby zainteresowanej, tzn. możność wyboru przez nią różnego sposobu zachowania. Wolność w swej istocie nakreśla sferę, w której człowiek dysponujący wolnością może postępować zgodnie ze swym swobodnie dokonanym wyborem. Granice tej wolności zawsze zakreśla prawo w znaczeniu przedmiotowym (wolności prawnie reglamentowane w przeciwieństwie do wolności prawnie nie reglamentowanych). Oznacza te jednak, iż faktyczna treść wolności człowieka zależy od niego samego, a więc od tego, jak dana jednostka zechce z przyznanej jej wolności ostatecznie skorzystać (oczywiście, w granicach nakreślonych prawem) .

    Warto podkreślić, że jedynie nieliczne starsze kodeksy (w tym francuski kodeks karny z 1810 r., ustawa karna austriacka z 1852 r., niemiecki kodeks karny z 1871 r.) uplasowały omawiane w niniejszej pracy przestępstwo wśród przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, co wiąże się z objęciem regulacją prawną nie tylko mieszkania jednostki, ale także lokali publicznych. W doktrynie jednak uważa się taką systematykę za błąd, gdyż przedmiotem ochrony w wypadku najścia domu jest spokój domowy, czyli jedna ze sfer wolności osobistej człowieka. Ochrona lokali publicznych powinna być przedmiotem odrębnej regulacji .

    Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Rys historyczny”, scharakteryzowano naruszenie miru domowego według art. 252 k.k. z 1932 r., jak również naruszenie miru domowego według art. 171 k.k. z 1969 r. Rozdział drugi poświęcony jest dokładnemu omówieniu przestępstwa naruszenia miru domowego w art. 193 k.k. z 1997 r. Natomiast trzeci rozdział pracy porusza zagadnienie form stadialnych i form zjawiskowych przestępstwa naruszenia miru domowego.

    Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę przestępstw przeciwko wolności, a zwłaszcza kwestię przestępstwa naruszenia miru domowego, podręczniki i komentarze do kodeksu karnego, artykuły opublikowane w periodykach prawniczych, a także zbiory orzeczeń Sądu Najwyższego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.