Usługi detektywistyczne w świetle prawa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 106
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 349 zł

Opis pracy

Będąca przedmiotem niniejszej pracy ustawa o usługach detektywistycznych stanowi regulację bardzo specyficznej i trudnej sfery działalności gospodarczej. Obszar prowadzenia działań detektywistycznych, a więc zdobywania i przetwarzania informacji na potrzeby komercyjne (wywiad gospodarczy) czy też procesowe (wykrywcze), tradycyjnie zaliczany był do podstawowych zadań państwa, stanowiąc jego faktyczny monopol (wyjątek stanowili dziennikarze). W nowej rzeczywistości gospodarczej pojawiły się niepaństwowe podmioty gospodarcze, podejmując czynności wykonywane do tej pory wyłącznie przez państwo. Co więcej, niepaństwowe agencje zaczęły stosować metody, które w przeszłości stanowiły wyłączny atrybut państwa. Jako dodatkowy problem należy wskazać fakt, że dopiero po 1990 r. niektóre metody zdobywania informacji (metody operacyjne, zwłaszcza z wykorzystaniem środków techniki operacyjnej) zostały uregulowane w jawnych, opublikowanych aktach prawnych rangi ustawowej. Taki stan rzeczy uzasadnia przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, które dopuszcza działalność komercyjnych firm detektywistycznych na zasadzie reglamentacji działalności gospodarczej, jaką jest instytucja zezwolenia .

W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowana została geneza ustawy o usługach detektywistycznych.

Drugi rozdział w dotyczy charakterystyki usług detektywistycznych.

Rozdział trzeci omawia obszerne zagadnienie, jakim są prawa i obowiązki detektywa. Poruszone zostały tutaj kwestie omawiające etykę zawodową detektywa, metody i środki wykonywania czynności detektywistycznych, prawo do przetwarzania danych osobowych, uzyskiwanie informacji przez detektywa, a także katalog obowiązków detektywa.

W rozdziale czwartym przedstawione zostały zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, a konkretnie kwestie dotyczące wydawania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, odmowy wydania zezwolenia, cofnięcia zezwolenia, podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Piąty rozdział został poświęcony omówieniu wymagań kwalifikacyjnych detektywów, związanych przede wszystkim z uzyskaniem licencji.

W ostatnim, szóstym rozdziale pracy, poruszono problematykę ustawy o usługach detektywistycznych w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 349 zł.