Analiza rozrachunku pracowników z ZUS-em na podstawie umowy o pracę i innych umów prawnych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 70
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Umowa o pracę zajmuje wśród występujących podstaw kształtowania stosunku pracy szczególne miejsce. Jest ona nie tylko najbardziej powszechnym źródłem nawiązania stosunku pracy, lecz oddziałuje również na całokształt tego stosunku w sposób daleko wykraczający poza sam fakt jego kreowania. Określa ona zarówno pozycję stron, jak i uwypukla charakter prawny powstającego za jej pośrednictwem stosunku prawnego. Jest również ważnym instrumentem, który kształtuje pewne elementy treści zawieranego stosunku pracy. Jej centralne miejsce wśród źródeł powstania stosunku pracy jest więc wyrazem uznania, że jej cechy i charakter najlepiej odzwierciedlają istotę stosunków pracy. Będąc u swoich podstaw zgodnym oświadczeniem woli stron zawierających stosunek pracy, umowa o pracę najpełniej wyraża i podkreśla swobodę stron w nawiązaniu tego stosunku, uzależniając od ich woli zarówno samo zawarcie stosunku, jaki i jego kontynuację.

Celem pracy jest przedstawienie rozrachunku pracowników z ZUS-em na podstawie umowy o pracę i innych umów prawnych, a także omówienie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia.

Geneza ubezpieczenia społecznego tkwi w ubezpieczeniu gospodarczym, majątkowym i osobowym, które rozwinęły się zwłaszcza w XIX wieku w celu zabezpieczenia przed niekorzystnymi skutkami zdarzeń losowych, którym nie można było zapobiec. Dlatego też podstawowym elementem każdego ubezpieczenia jest: wspólny fundusz, składka, określone ryzyko, szkoda, pokrycie szkód, czyli świadczenie. Składka może być ustalona różnie i jej wysokość jest określona za pomocą rachunku matematycznego, zwanego aktuarialnym, na postawie wystąpienia prawdopodobieństwa i jej wysokości. Przez ryzyko ubezpieczeniowe rozumie się zdarzenie przyszłe i niepewne powodujące szkodę w skutek świadomego lub nieświadomego działania ludzi lub innych okoliczności. W stosunku ubezpieczeniowym występują: ubezpieczyciel, czyli zakład ubezpieczeniowy, ubezpieczający osoba opłacająca składkę oraz ubezpieczony osoba otrzymująca odszkodowanie.

Ubezpieczenie stanowi określony rodzaj umowy prawa prywatnego regulowanej prawem cywilnym, a działalność ubezpieczeniowa jest określona prawem publicznym przez przepisy prawa administracyjnego w części dotyczącej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej.

Za przychód ze stosunku pracy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, bądź ich ekwiwalent, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono występujące powszechnie w naszym systemie prawnym umowy o pracę oraz umowy prawne. Omówiono poszczególne rodzaje umów, rolę i ich znaczenie oraz najczęściej występujące błędy podczas zawierania umów.

Rozdział drugi poświęcono zasadom rozliczania z ZUS-em z tytułu umowy o pracę, jak również umów cywilno prawnych. Przedstawiono ubezpieczenia społeczne pracowników jak i zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Omówione zostały również ubezpieczenia zdrowotne, składki na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń. Uwzględniono przychody ze stosunku pracy, świadczeń nieodpłatnych oraz od umów cywilno prawnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Ochrona pracy kobiet w ciąży
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51

Ochrona dóbr osobistych pracownika
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92

Prawo do prywatności pracownika
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92