Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 82
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 349 zł

Opis pracy

Przemiany zachodzące w polskiej gospodarce znajdują swe odbicie w zmianach uwarunkować o poziomu rozwoju społeczno – ekonomicznego regionów kraju i wchodzących w ich skład mniejszych jednostek. W jednych wobec kształtowania się sprzyjających czynników wzrostu gospodarczego, widocznych korzyści dla gospodarki społeczeństwa, inne popadają w regres. Podłoża regresu mogą być różne, najczęściej są one związane z niskim poziomem rozwoju społeczno – ekonomicznego danego regionu albo wynikają gospodarczego przestarzałej struktury gospodarki.

Cechą gospodarki rynkowej jest dominujący udział sektora prywatnego

w wytwarzaniu dochodu narodowego oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Jednocześnie aktywność prywatnych przedsiębiorców decyduje o obliczu gospodarki, poprzez kreowanie nowych punktów i usług, tworzenie wzorców konsumpcji, ścieżek kariery oraz etycznych wzorców zachowań. Szczególnym obszarem, w którym realizuje się zjawisko przedsiębiorczości, jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw, będący polem startu dla zdecydowanej większości przedsiębiorców, a dla niektórych stałym miejscem działalności. Rozmiary tego sektora są miernikiem aktywności społeczeństwa, jego zdolności do ponoszenia ryzyka i działania na własny rachunek. Jest on też wstępnym warunkiem pojawienia się w gospodarce innowacyjności, która jest nierozerwalnie związana z konkurencyjnością.

Dynamika powstania firm oraz ich liczebność ma wpływ na kondycję i strukturę gospodarki narodowej oraz aktywizację społeczno-ekonomiczną poszczególnych jej obszarów. Niekiedy dużą liczbę firm sektora MSP utożsamia się z prężnością gospodarki danego kraju.

Szybki wzrost nowego sektora prywatnego jest zasadniczym i najmniej kontrowersyjnym elementem procesu polskiej transformacji systemowej, zapoczątkowanym uchwaleniem ustawy

W systemie uwarunkowań znajdujemy zarówno uwarunkowania wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Te pierwsze mogą mieć charakter makroekonomiczny i mikroekonomiczny i związane są między innymi z instrumentami prawno-instytucjonalnymi, podatkowymi i parapodatkowymi, kapitałowymi itp. Podstawowe znaczenie ma tu łatwość wejścia na rynek (zakładania nowych firm), równoprawne traktowanie przez państwo wszystkich podmiotów gospodarczych oraz stopień swobody działalności gospodarczej. Uwarunkowania zewnętrzne wynikają głównie z procesów integracji Polski z Unią Europejską, w wyniku, których przyjęto wiele ustaw dostosowujących podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw do dyrektyw obowiązujących w UE. Wiązało się to ze zmianami w zakresie polityki konkurencji i przyniosło przedsiębiorstwom nowe warunki, np. korzystanie z pomocy publicznej, stosowania europejskich znaków, norm i procedur jakości, swobody przepływu towarów, usług, kapitału i pracy itp.

Rozdział 1 poświęciłem teoretycznym zagadnieniom przedstawiającym Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jej rys historyczny charakterystykę, strukturę organizacyjną cel i przedmiot działania.

Rozdział 2 zawiera podstawowe wiadomości dotyczące przedsiębiorczości, metody wspierania, rolę i istotę przedsiębiorczości jak również przedstawiłem Krajowy System Usług.

Rozdział 3 zawiera charakterystykę wybranego przedsiębiorstwa od początku jego istnienia. W rozdziale zawasrto rys historyczny, badanego podmiotu, jego potencjał produkcyjny, przedmiot działalności i pozycję rynkową. Przedstawiono również szczegółową analizę wsparcia udzielonego firmie ze środków PARP.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 349 zł.