Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 75
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nowo wprowadzoną klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to jeden z głównych sektorów gospodarki, który w bardzo dużym stopniu wpływa na wzrost gospodarczy oraz poziom zatrudnienia. Przedsiębiorstwa te stanowią około 99 % wszystkich przedsiębiorstw w naszym kraju .

Podstawową barierą na drodze rozwoju i umacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są ograniczenia kapitałowe. Największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania mają osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą oraz firmy z sektora mikro. Nie posiadają one prawie w każdym przypadku żadnej historii kapitałowej ani majątku, który wystarczyłby do zabezpieczenia kredytu, a wraz z tym zdolności kredytowej. Brak środków finansowych uniemożliwia z kolei inwestycje, które są niezbędne dla poprawy konkurencyjności danego przedsiębiorstwa i związanego z tym wzrostu obrotów i dochodów. Stanowi to jedną z przyczyn bardzo wysokiego poziomu odsetek firm, które bankrutują w pierwszym roku swojej działalności – w Polsce odsetek ten wynosi około 40 % .

Celem pracy jest analiza poszczególnych źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw, a także wskazanie najbardziej efektywnych metod pozyskiwania kapitału przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pomimo utrudnionego dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do poszczególnych źródeł finansowania istnieją realne i rzeczywiste możliwości pozyskania kapitału przez te przedsiębiorstwa.

W pierwszym rozdziale opisano ogólne warunki funkcjonowania małej przedsiębiorczości w Polsce. Przedstawiono w nim również rolę przedsiębiorczości z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu wzrostu gospodarczego w naszym kraju, a także charakter źródeł finansowania tych przedsiębiorstw.

Rozdział drugi został poświęcony finansowaniu działalności z własnego kapitału. Obok najczęściej spotykanych form finansowania z własnego kapitału, w postaci finansowania z zatrzymanego zysku, dopłat wspólników oraz odpisów amortyzacyjnych przedstawię kwestię wsparcia ze strony emisji akcji.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę szeroko pojętej oferty kredytowej. Uwzględniono w niej zarówno kredyty bankowe, jak i kredyty doręczeniowe oraz formę sprzedaży ratalnej lub z odroczonym terminem płatności, które w języku potocznym nazywane są kredytami.

Rozdział czwarty zawiera opis niekonwencjonalnych rodzajów finansowania działalności za pomocą kapitałów obcych, w tym najbardziej popularny leasing. Coraz większego znaczenia nabierają również dotacje i subwencje, za którymi stoi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Istotne znaczenie poprzez agencję mają w szczególności dotacje, które wiążą się z uzyskaniem przez Polskę dostępu do coraz większej ilości funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. W ramach rozdziału nawiązano również do takich form jak factoring, czy franchising.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.