Formy przeciwdziałania bezrobociu – analiza porównawcza miast akademickich Wrocław i Szczecin

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 77
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Bezrobocie we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych występuje w wielu, formach, ma wiele wymiarów i aspektów ekonomicznych i społecznych. Zjawisko bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych problemów współczesnego rynku pracy. Bezrobocie w Polsce stało się jedną z najbardziej palących kwestii społecznych. Skala tego zjawiska w naszym kraju jest problemem trudnym i bardzo dotkliwym, poszerza bowiem rozmiar ubóstwa i stwarza poczucie degradacji społecznej.

Bezrobocie staje się, więc głównym zagrożeniem jej startu zawodowego, a tym samym jedną z podstawowych barier blokujących dążenia i aspiracje życiowe.

Bezrobocie absolwentów to dramat społeczny i osobisty, ponieważ młodzi ludzie zamiast do pierwszej pracy - będącej początkiem kariery zawodowej - często trafiają do rejestrów bezrobocia w urzędach pracy, zwłaszcza w akademickich miastach jakim jest Wrocław i Szczecin.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji na rynku pracy w miastach akademickich Wrocław i Szczecin ze szczególnym uwzględnieniem stanu i struktury bezrobocia oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów, z których każdy podzielony jest na podrozdziały.

Rozdział pierwszy, to rozważania teoretyczne o podstawowych pojęciach dotyczące zagadnienia bezrobocia. Zaprezentowano w nim podstawowe pojęcia, typy bezrobocia oraz jego metody pomiaru i konsekwencje.

W rozdziale drugim przedstawiono instrumenty oddziaływania państwa na rynku pracy, z wyszczególnieniem aktywnej polityki państwa, a także omówiono jej funkcje oraz kluczowe instrumenty analityczne.

W trzecim rozdziale scharakteryzowany został rynek pracy w miastach akademickich Wrocław i Szczecin z wyszczególnieniem najważniejszych struktur bezrobocia według cech demograficzno-społecznych.

W rozdziale czwartym przedstawiano założenia empiryczne mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wprowadzenie aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu w omawianym regionie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 125

Bezrobocie w Polsce
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 50

Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 98