licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 406

INFORMACJA

Temat pracy:
Formy przeciwdziałania bezrobociu – analiza porównawcza miast akademickich Wrocław i Szczecin


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 299 z

 
Ilo stron: 77
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 406
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 299 z

Tre pracy:

    Bezrobocie we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych występuje w wielu, formach, ma wiele wymiarów i aspektów ekonomicznych i społecznych. Zjawisko bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych problemów współczesnego rynku pracy. Bezrobocie w Polsce stało się jedną z najbardziej palących kwestii społecznych. Skala tego zjawiska w naszym kraju jest problemem trudnym i bardzo dotkliwym, poszerza bowiem rozmiar ubóstwa i stwarza poczucie degradacji społecznej.

   Bezrobocie staje się, więc głównym zagrożeniem jej startu zawodowego, a tym samym jedną z podstawowych barier blokujących dążenia i aspiracje życiowe.

   Bezrobocie absolwentów to dramat społeczny i osobisty, ponieważ młodzi ludzie zamiast do pierwszej pracy - będącej początkiem kariery zawodowej - często trafiają do rejestrów bezrobocia w urzędach pracy, zwłaszcza w akademickich miastach jakim jest Wrocław i Szczecin.

    Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji na rynku pracy w miastach akademickich Wrocław i Szczecin ze szczególnym uwzględnieniem stanu i struktury bezrobocia oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

    Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów, z których każdy podzielony jest na podrozdziały.

   Rozdział pierwszy, to rozważania teoretyczne o podstawowych pojęciach dotyczące zagadnienia bezrobocia. Zaprezentowano w nim podstawowe pojęcia, typy bezrobocia oraz jego metody pomiaru i konsekwencje.

   W rozdziale drugim przedstawiono instrumenty oddziaływania państwa na rynku pracy, z wyszczególnieniem aktywnej polityki państwa, a także omówiono jej funkcje oraz kluczowe instrumenty analityczne.

   W trzecim rozdziale scharakteryzowany został rynek pracy w miastach akademickich Wrocław i Szczecin z wyszczególnieniem najważniejszych struktur bezrobocia według cech demograficzno-społecznych.

   W rozdziale czwartym przedstawiano założenia empiryczne mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wprowadzenie aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu w omawianym regionie.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 299 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.