Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 48
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Kadra menedżerska zarządzająca organizacją jest podstawowym źródłem jej sukcesu. Dlatego od menedżerów wymaga się wysokich umiejętności kierowania firmą, ale także odrobiny szczęścia, sprzyjającego realizacji podjętych przedsięwzięć. Wprawdzie szczęście to czynnik subiektywny, jednak należy umieć je wykorzystać. Wymagania wobec fachowości, wiedzy, wydajności, odpowiedzialności i rzetelności menedżera stale rosną.

Przedsiębiorstwo, którego częścią lub całością zarządza menedżer, jest organizacją. Każdą organizację tworzą i rozwijają ludzie, którzy współpracując ze sobą, realizują określone cele.

Dlatego kadra kierownicza ma ważne zadania. W przedsiębiorstwie produkcyjnym, czy też usługowym, potencjał ludzki może być wykorzystany w różnym stopniu i różne mogą być efekty jego pracy. Chodzi więc głównie o to, by kierowany zespół ludzki był dobrze umotywowany i zintegrowany. Dokonać tego może menedżer, który jest jednocześnie rzeczywistym przywódcą, posiadającym autorytet, wiedzę i inicjatywę oraz znajdującym uznanie wśród pracowników.

Role i umiejętności kierownika mają decydujące znaczenie w podnoszeniu efektywności pracy pracowników. Do elementów tworzących potencjalne możliwości podniesienia efektywności należą m.in. styl kierowania, motywacja, partnerstwo i umiejętności współdziałania, rozwiązywania problemów w konkretnych sytuacjach, rozpoznawania warunków organizacyjnych działania zespołowego oraz tworzenia warunków samoregulacji w organizacjach (w kierowanym zespole).

Celem pracy jest analiza roli pełnionej przez kadrę kierowniczą w przedsiębiorstwie. Posłużono się przykładem wybranej firmy. W szczególności w pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak menedżerowie powinni zarządzać firmą, aby podołać swemu zadaniu i doprowadzić do sukcesu firmy. Jak planować jej misję i cele, jak zarządzać strukturą i organizować pracę. Efektywny menedżer wykorzystuje szczęście niesione przez otoczenie swej firmy, wzmacnia atuty przedsiębiorstwa i przezwycięża jego słabości. Potrafi on nakreślić misję i cele organizacji, a następnie przygotować plany ich realizacji. Motywuje on także pracowników przedsiębiorstwa, wzbudzając w nich potrzeby, które będą zaspakajali dzięki efektywnej pracy. Zatem celem tej analizy jest również określenie sposobów przewodzenia organizacji oraz motywowania i kontrolowania zatrudnionych w niej ludzi.

Poddano też analizie umiejętności i cechy osobiste efektywnego menedżera, pozwalające mu właściwie pełnić funkcję kierowania, a także narzędzia, jakie wykorzystuje w swej pracy.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich zostały zaprezentowane teoretyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Zostały zanalizowane pojęcie menedżera, jego praca i pełnione funkcje. Zbadano też proces podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów przez kadrę zarządzającą organizacją. Poddano też analizie umiejętności i cechy osobowe niezbędne menedżerom.

Rozdział drugi zawiera prezentację analizowanej firmy, czyli historię powstania i rozwój tej organizacji, ogólną charakterystykę jej pozycji rynkowej, analizę produktu, klientów, kanałów dystrybucji. Dokonano też analizy SWOT mocnych i słabych stron firmy.

Rozdział trzeci jest analizą roli kadry kierowniczej w zarządzaniu analizowanym przedsiębiorstwem. Przedstawione zostały tu cele i misja firmy, zarządzanie i struktura organizacyjna, rola i funkcje kierowników w realizacji zadań.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 83

Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 87

Rozwój zasobów ludzkich a rozwój przedsiębiorstwa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 101