Funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 58
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Rzecznik Praw Obywatelskich w ciągu ostatnich 21 lat swojego funkcjonowania w Polsce, na trwałe wpisał się w system ustroju konstytucyjnego organów państwa oraz mocno ugruntował swoje istnienie w świadomości obywateli. Od momentu powołania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce nastąpiła jego bardzo istotna ewolucja, która była wynikiem ciągłej zmiany prawa.

Powstanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce wyprzedziło zmianę ustrojową państwa. O ówczesnym stanie świadomości świadczy preambuła do tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich , w której wskazuje się, iż Rzecznika ustanawia się w celu „umacniania socjalistycznej praworządności i stworzenia dalszych gwarancji ochrony prawa i wolności obywateli” .

W pracy, która składa się z trzech rozdziałów, przedstawiono usytuowanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Konstytucji Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 1987 roku.

Rozdział pierwszy przedstawia historię urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz umocowanie w Konstytucji jak również w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 1987 roku.

Rozdział drugi przedstawia formalno prawne zasady działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. W poszczególnych podrozdziałach przedstawiłem tryb powołania, czas trwania kadencji, obowiązki, kompetencje, strukturę oraz zasady działania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział trzeci zawiera funkcjonalny wymiar działalności Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez funkcję ochronną, korekcyjną, innowacyjną i integracyjną.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Rzecznik Praw Obywatelskich
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 88

Obywatelstwo Unii Europejskiej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 56

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 110