Podział terytorialny państwa do celów administracyjnych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 147
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 599 zł

Opis pracy

Podziałem terytorialnym określa się względnie trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa, które jest dokonane dla różnych lokalnych jednostek, organów państwowych lub podmiotów niepaństwowych wykonujących funkcję administracji publicznej. Podział terytorialny może być dokonany, aby w poszczególnych jednostkach terytorialnych ustanowić odpowiedni organ państwowy, który będzie działał w ściśle określonych granicach terytorialnych. Rolą podziału terytorialnego państwa jest wprowadzenie pewnego ładu i porządku w działalności ludzkiej na dokładnie określonej przestrzeni. Dlatego też kształtowanie jednostek podziału terytorialnego, które należy dostosować do potrzeb i wymogów życia, żeby skutecznie były realizowane zadania gospodarcze, socjalne i kulturalne, musi uwzględniać szereg czynników, które powinny się ze sobą wiązać. Na łamach historycznego procesu rozwoju podziału terytorialnego wykształciły się trzy typy podziału, są to podziały zasadnicze, pomocnicze oraz specjalne.

Szczególnym zagadnieniem jest decentralizacja państwa, czyli przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla. W systemie zdecentralizowanym administracja lokalna sprawowana jest przez organy, które są wyłonione w drodze wolnych wyborów przez miejscową ludność i są niezależne bezpośrednio od rządu centralnego, dlatego też, sądzę, że jest on tak bliski człowiekowi.

W pracy zaprezentowano, w jaki sposób dokonywały się podziały terytorialne na ziemiach polskich od okresu pierwszej wojny światowej, czyli od roku 1914 do ostatnich przemian, które miały miejsce w 1998 roku, czyli w momencie wprowadzenia zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Przedmiotem analizy pracy jest wpływ reform, które miały miejsce w Polsce na wykonywanie administracji publicznej. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera przede wszystkim podstawowe pojęcia tzn. co to jest administracja publiczna i prawo administracyjne. Kolejne rozdziały poświęcone zostały charakterystyce organów jednostek samorządu terytorialnego i posiadanych przez nie kompetencje. W pracy wymieniono również właściwości kontrolne i nadzorcze sprawowane nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas pisania pracy wykorzystano literaturę przedmiotu zawartą w wydawnictwach naukowych z zakresu polityki ekonomicznej, polityki społecznej, samorządności terytorialnej, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, prawa administracyjnego jak również ekonomii.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 599 zł.

Podobne prace

Polska racja stanu w XX wieku
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 129

Status prawny ministra w okresie PRL
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 49