licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 416

INFORMACJA

Temat pracy:
Podział terytorialny państwa do celów administracyjnych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 599

 
Ilość stron: 147
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 416
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 599

Treść pracy:

    Podziałem terytorialnym określa się względnie trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa, które jest dokonane dla różnych lokalnych jednostek, organów państwowych lub podmiotów niepaństwowych wykonujących funkcję administracji publicznej. Podział terytorialny może być dokonany, aby w poszczególnych jednostkach terytorialnych ustanowić odpowiedni organ państwowy, który będzie działał w ściśle określonych grani-cach terytorialnych. Rolą podziału terytorialnego państwa jest wprowadzenie pewnego ładu i porządku w działalności ludzkiej na dokładnie określonej przestrzeni. Dlatego też kształtowanie jednostek podziału terytorialnego, które należy dostosować do potrzeb i wymogów życia, żeby skutecznie były realizowane zadania gospodarcze, socjalne i kulturalne, musi uwzględniać szereg czynników, które powinny się ze sobą wiązać. Na łamach historycznego procesu rozwoju podziału terytorialnego wykształciły się trzy typy podziału, są to podziały zasadnicze, pomocnicze oraz specjalne.

    Szczególnym zagadnieniem jest decentralizacja państwa, czyli przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla. W systemie zdecentralizowanym administracja lokalna sprawowana jest przez organy, które są wyłonione w drodze wolnych wyborów przez miejscową ludność i są niezależne bezpośrednio od rządu centralnego, dlatego też, sądzę, że jest on tak bliski człowiekowi.

    W pracy zaprezentowano, w jaki sposób dokonywały się podziały terytorialne na ziemiach polskich od okresu pierwszej wojny światowej, czyli od roku 1914 do ostatnich przemian, które miały miejsce w 1998 roku, czyli w momencie wprowadzenia zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Przedmiotem analizy pracy jest wpływ reform, które miały miejsce w Polsce na wykonywanie administracji publicznej. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera przede wszystkim podstawowe pojęcia tzn. co to jest administracja publiczna i prawo administracyjne. Kolejne rozdziały poświęcone zostały charakterystyce organów jednostek samorządu terytorialnego i posiadanych przez nie kompetencje. W pracy wymieniono również właściwości kontrolne i nadzorcze sprawowane nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego.

    Podczas pisania pracy wykorzystano literaturę przedmiotu zawartą w wydawnictwach naukowych z zakresu polityki ekonomicznej, polityki społecznej, samorządności terytorialnej, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, prawa administracyjnego jak również ekonomii.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 599
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.