Zagrożenia wynikające z władzy totalitarnej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 72
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Pojęcie totalitaryzmu powiązane jest z procesami zachodzącymi w społeczeństwach XX wieku (Niemcy, Włochy, ZSRR) , choć można wskazywać przykłady społeczeństw wcześniejszych, w których podobne procesy miały miejsce. Wymienić można Carską Rosję, Rzym za czasów Dioklecjana, idealną republikę Platona, Genewę pod władzą Jana Kalwina, a także takie nieeuropejskie społeczeństwa jak maoistowskie Chiny, czy też poddane totalitarnemu racjonalizmowi technologicznemu Stany Zjednoczone.

W pracy zajęto się przedstawianiem zjawiska XX-to wiecznego totalitaryzmu europejskiego, wspominając również o współczesnych reżimach totalitarnych m.in. koreański, kubański, czy białoruski. Wobec rozległości problematyki, ogromnej ilości prac, jakie na ten temat napisano uważam, iż jest to zadanie trudne przedstawiono jak straszne spustoszenie w naszej psychice wyrządził okres panowania totalitaryzmu. W pracy przedstawiono problemy i zagadnienia, które składają się na złożoność przedstawionego tematu, ukazano mechanizm dochodzenia do władzy przede wszystkim dwóch największych dyktatorów XX wieku, a także ideologiczne i społeczne podłoże kształtowania się totalitaryzmu.

Poprzez totalitaryzm rozumie się system rządów zmierzających do bezwzględnego podporządkowania się całego społeczeństwa partii, państwu oraz jednej nadrzędnej ideologii, która przeniknie całe społeczeństwo. Obowiązuje ona wszystkich obywateli nie pozostawiając marginesu wolności dla innych poglądów i stanowisk marginesu wolności, marginalizując jednostkę i hamując jej twórczą inicjatywę, poddając ją bez reszty wyzyskowi. Taką ideologię stanowił komunizm, z którym termin totalitaryzmu najczęściej jest kojarzony. Pojęcie to również obejmuje wszystkie postacie faszyzmu – jak włoskiego czy hitlerowskiego .

Pojęcie totalitaryzmu wprowadzone zostało 1925 roku przez faszyzm włoski i przypisuje się go G. Gentile i B. Mussoliniemu. System ten wzbudził zainteresowanie wtedy, gdy dostrzeżono podobieństwa między państwami faszystowskimi i komunistycznymi. Oficjalnie, obowiązywała ideologia, która głosiła zerwanie z przeszłością, permanentną rewolucją i „wykuwanie” człowieka nowego typu. Panowała cenzura i propaganda, które podporządkowały sobie całkowicie całe społeczeństwo. Przyczyniły się do tego również rządy jednej partii oraz terror przy wykorzystaniu tajnej policji jak również sterowane poparcie społeczne.

Mimo różnic występujących pomiędzy typami państw totalitarnych (korporacjonizm w faszyzmie, rasizm i antysemityzmu w nazizmie III Rzeszy, odebranie własności, walka klasowa i uniwersalistyczne hasła w komunizmie sowieckim), uderzające podobieństwo między nimi pozwalają na wyodrębnienie totalitarnego systemu sprawowania władzy. Totalitaryzm od tradycyjnych rządów autokratycznych lub dyktatorskich różni nie tylko terror, lecz przede wszystkim posługiwanie się nowoczesną techniką i organizacją pracy, bez której kontrola nad społeczeństwem byłaby nieosiągalna. Totalitaryzm wyjaśnia się również jako militaryzacja życia publicznego w imię podniesienia skuteczności rządzenia, nawiązująca do rozwiązań z czasów I wojny światowej. Z punktu widzenia psychologii społecznej upatruje się w nim przejaw charakterystycznej dla nowoczesnych społeczeństw masowych „ucieczki od wolności” bądź pustki duchowej w wyniku zeświecczenia. Krytyka, jaka wystąpiła głównie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, która zarzucała teorii totalitaryzmu ideologiczną tendencyjność w nowszym ujęciu odeszła od pierwotnej tezy. Sugeruje ona niezmienność, nieodwracalność i jednolitość totalitaryzmu, pozostawiają miejsce na ewolucję, niestabilność, a nawet elementy pluralizmu. Towarzyszy temu tendencja do ograniczania stosowania pojęcia totalitaryzmu tylko do krajów komunistycznych w epoce rządów Stalina i jego odpowiedników w tym okresie .

W znaczeniu potocznym przewijało się przeciwieństwo pluralizmu w polityce, życiu społecznym, kulturze, sposobie myślenia. W tym znaczeniu totalitaryzm przypisuje się grupom społecznym lub jednostkom niezależnie od istniejącej formy rządów. Źródłem zachowań totalitarnych manifestujących wrogość do różnorodności oraz negujących potrzebę autonomii jakiejkolwiek sfery życia, mogą być, oprócz ideologii, również predyspozycje własne.

Pierwszy rozdział pracy zawiera wprowadzenie do analizowanej tematyki.

W rozdziale drugim pracy przedstawiono genezę powstania totalitaryzmu w dobie XX wieku. Ujmę również podstawowe idee, jakie towarzyszyły temu zjawisku opierając się na trzech państwach – Włochy, Niemcy i Rosja.

W rozdziale trzecim „Przykłady rządów totalitarnych w historii” opisane zostały rządy faszyzmu włoskiego i niemieckiego oraz komunizmu radzieckiego. Podjęto próbę udowodnienia, iż działania faszystów zmierzały do osiągnięcia „jedności narodowej”, a działania komunizmu do „jedności klasowej” proletariatu.

W rozdziale czwartym zatytułowanym „Zagrożenia wynikające z założeń totalitaryzmu” opisano zagrożenia wynikające z systemu sprawowania władzy totalitarnej. Przedstawiono, jakie spustoszenia zostawił po sobie system totalitarny m.in. zagłada mniejszości narodowych, które nie odpowiadały założeniom totalitarnym.

Rozdział piąty zawiera opis reżimów występujące w państwach Ameryki, Azji i europy. Postaram się udowodnić zależność reżimów – koreańskiego, chińskiego, kubańskiego i białoruskiego od systemu sprawowania władzy w Rosji.

W pracy przedstawiono szereg wybitnych autorów, którzy opisali totalitaryzm w swych dziełach. Jedną z najbardziej zasługujących na uznanie autorek jest Hannah Arendt. Autorka urodziła się i wychowała w tym systemie doświadczając wszystkich skutków jego trwania, opisując je w swoich dziełach m.in. „Korzenie totalitaryzmu”, jak również Joahima C. Festa w książce „Hitler” oraz Leszka Kołakowskiego, Zbigniewa Brzezińskiego czy J. Holzer.

W pracy przedstawiono rządy totalitarne faszyzmu włoskiego, nazizmu niemieckiego oraz komunizmu radzieckiego jak również współczesne reżimy totalitarne m.in. koreański, kubański, korzystając z dzieł znakomitych pisarzy.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.