Ocena sytuacji rodzinnej w opinii kobiet doświadczających przemocy fizycznej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 62
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

W ostatnich latach dużo mówiono i piano o przemocy wobec kobiet, jednak problem ten wciąż nie pozostał rozwiązany. Uważam, że niezwykle ważnym jest oddziaływanie na społeczeństwo i skierowanie uwagi na dramat wielu kobiet. Dlatego właśnie postanowiłam sama przyjrzeć się bliżej zjawisku przemocy fizycznej wobec kobiet. Wiadomym jest, iż w naszej kulturze od stuleci funkcjonuje przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec kobiet. W Polsce do 1928 roku obowiązywała zawarta w przysiędze małżeńskiej posłuszność wobec męża. To mężczyźnie przypisano rolę tzw. głowy rodziny, natomiast kobiecie rolę podpo-rządkowanego i biernego członka tejże rodziny. Oszacowano, że blisko jedna trzecia kobiet doświadcza na pewnym etapie życia przemocy ze strony męża, partnera.

Intrygowało mnie pytanie, dlaczego kobiety poddają się terrorowi, który stwarzają im ich najbliżsi. Chciałam poznać kobiety, które los tak doświadcza i przyjrzeć się ich sytuacji rodzinnej. Celem mojej pracy jest ocena sytuacji rodzinnej kobiet doświadczających przemo-cy fizycznej.

Moja praca poza wstępem składa się z trzech części i zakończenia. Część pierwszą stanowią ogólne informacje na temat przemocy przedstawionej w świetle literatury i bada-niach naukowych. W swej pracy nawiązuję również do przyczyn przemocy oraz samej kobie-ty, która jest jej ofiarą. Scharakteryzowałam także środowisko rodzinne w którym pojawia się problem przemocy.

W drugiej części mojej pracy zawarte zostały problemy badawcze i hipotezy robocze. Określony został cel badań, zastosowane techniki, metody oraz narzędzia badawcze. Następnie opisałam charakterystykę próby badawczej i sam przebieg badań. Uzyskane wyniki badań zostały opisane w trzeciej części pracy. Wyniki badań analizowałam i omawiałam zgodnie z kolejnością postawionych problemów badawczych.

W części trzeciej zawarte zostały moim zdaniem najważniejsze i najcenniejsze informacje uzyskane na temat przemocy wobec kobiet oraz sytuacji rodzinnej badanych. Został ukazany obraz bitych kobiet, ich postawy wobec oprawców oraz członków rodziny. Opisałam więzi emocjonalne łączące członków rodziny, warunki ekonomiczne oraz funkcje i role kobiety w rodzinie. Ukazałam codzienną walkę o przetrwanie, która, mam nadzieję, została ukazana i opisana w przejrzysty sposób. Dotarłam do informacji, które umożliwiły mi uzyskanie odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Myślę, że hipotezy postawione w mojej pracy oddały w pełni rzeczywistość i istotę sytuacji rodzinnej oraz samego życia kobiet. Czwartym podrozdziałem w trzecim rozdziale jest analiza indywidualnych przypadków. Stanowi zaledwie niewielką próbkę tego, co opisałam w swojej pracy, ale jest to autentyczna i bardzo wnikliwa analiza sytuacji rodzinnej pięciu kobiet.

Zakończeniem mojej pracy są wyciągnięte przeze mnie najważniejsze wnioski oraz podsumowanie tego, co uzyskałam przeprowadzając badania. Również w tej części porówna-łam postawione hipotezy robocze w wynikami przeprowadzonych badań.

Prezentowana praca jest zakończona bibliografią dzieł, które cytowałam, aneksami oraz wy-kazami tabel.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Przemoc domowa wobec kobiet
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 12

Los dzieci polskich w hitlerowskim systemie zagłady
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 58