Inicjatywy przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Głuchołazy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 349 zł

Opis pracy

W ostatnich latach w Polsce dokonały się głębokie przemiany społeczno-ekonomiczne, które w rezultacie stały się główną przyczyną niepokojących zjawisk, występujących wśród dzieci i ludzi młodych. Patologia jest ściśle związana z rozwojem społeczeństw, występując w różnych jej grupach.

Moim zdaniem bardzo ważnym jest zainteresowanie się problemami młodzieży i dzieci. Dlatego postanowiłam poznać i przyjrzeć się bliżej zjawisku patologii społecznych.

XXI wiek, to czas przemian ustrojowo - politycznych w Polsce. To również okres transformacji ustrojowej, w której nastąpiło rozwarstwienie społeczeństwa. Efektem tych wielkich zmian i dużych różnic poziomu życia poszczególnych warstw społecznych, zaowocowało powstawaniem wśród ludzi najuboższych rozwojem zjawisk patologicznych. Nieprzestrzeganie norm postępowania oraz rozchwianie systemu wartości prowadzi do powstawania i szerzenia się zjawisk patologicznych. Jedną z przyczyn patologii jest brak kontroli społecznej, uwarunkowania środowiskowe i brak wyraźnie określonych norm postępowania. Żyjemy w zdehumanizowanej i skomplikowanej rzeczywistości, która w konfrontacji z wzrastającym tempem życia, prowadzi najczęściej do poczucia zagubienia i osamotnienia. Wyraźnym tego skutkiem są zjawiska zaburzeń emocjonalnych, świadomość wyobcowania oraz trudności w kontaktach interpersonalnych. Niemożność odnalezienia się w tak trudnej rzeczywistości, stworzenia sobie pewnych, stałych zasad postępowania doprowadza do pustki egzystencjonalnej oraz utraty w sens życia. Wszystkie wymienione czynniki, powodują chęć oderwania się od ludzi i świata, ucieczki od nieznanej i groźnej rzeczywistości.

Wybierając temat pracy magisterskiej, kierowałam się chęcią bliższego poznania zagadnienia patologii społecznych. Chciałam przyjrzeć się zjawisku coraz powszechniej występującemu, czyli alkoholizmowi wśród młodzieży. Rozmyślnie wybrałam grupę uczniów szkół gimnazjalnych w celu przeprowadzenia badań, ze względu na wiek badanych ( inicjacja alkoholowa w wieku 14-lat).

Na moją pracę składają się: wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. W rozdziale pierwszym scharakteryzowałam krótko Gminę Głuchołazy, opisałam historię miasta i obecną sytuację ekonomiczno – gospodarczą. Część drugą stanowią informacje zawierające definicje na temat patologii społecznych, przedstawione w świetle literatury i badań naukowych. Moja praca nawiązuje również do przyczyn powstawania patologii oraz zjawisk sprzyjających jej rozwojowi. Dużą część mojej pracy poświęciłam młodzieży, czynnikom warunkującym zjawisko patologii oraz konsekwencjom spożywania alkoholu.

Trzecią część pracy stanowią problemy badawcze oraz hipotezy robocze. Został określony cel badań, zastosowane techniki, narzędzia i metody badań. W dalszej części scharakteryzowałam próbę badawczą i przebieg badań. Wyniki uzyskane, za pomocą kwestionariusza ankiety opisałam w części czwartej. Również w tej samej części umieściłam najcenniejsze i najważniejsze w mojej opinii informacje uzyskane na temat patologii społecznych. Ukazałam szereg niebezpieczeństw, konsekwencji dla zdrowia, które wynikają ze spożywania alkoholu. Sądzę, iż postawione hipotezy pomogły mi w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, które mnie ciekawiły. Interesujący podrozdziałem w czwartym rozdziale, jest opis analizy indywidualnych przypadków. To, zaledwie niewielka próbka opisująca trzy autentyczne przypadki, które tworzą wnikliwą analizę historii trzech nastolatków.

Natomiast zakończenie mojej pracy stanowią najważniejsze wnioski, które uzyskałam i podsumowanie przeprowadzonych badań. Porównałam również postawione hipotezy robocze z uzyskanymi przeze mnie wynikami badań.

Zakończenie stanowi bibliografia cytowanych dzieł, wykazy tabel i wykresów oraz aneks.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 349 zł.