Osobowość zawodowa policjanta

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 104
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Zawód policjanta wzbudza skrajnie odmienne skojarzenia – z jednej strony mamy dowcipy o niezbyt mądrych „krawężnikach”, a z drugiej bohaterów o przenikliwym umyśle, nieprzeciętnej odwadze i sprawności fizycznej, zaangażowanych w walkę ze złem. Potoczne przekonania na temat pracy oficerów policji mają swój koloryt, warto jednak postawić pytanie jak daleko odbiegają od rzeczywistości i postawić inne: kim są oficerowie policji? jaka jest ich osobowość, jak postrzegają normy moralne?

Niniejsza praca magisterska jest poświęcona wybranym aspektom osobowości policjanta – dyrektywności, którą można potraktować jako nowoczesne ujecie autorytaryzmu oraz postawom wobec norm moralnych, które stanowią także element osobowości.

Właściwości te są specyficznie powiązane z praca policjanta, który jest niejako zmuszony sytuacją do kształtowania w sobie cechy dyrektywności, gdyż funkcjonuje w strukturze hierarchicznej, wydaje rozkazy i podporządkowuje się im, a także na co dzień obcuje z rzeczywistością moralnie niejednoznaczna, co powinno go zmusić do pogłębionej refleksji nad zagadnieniami etycznymi.

Praca ta składa się z trzech rozdziałów teoretycznych, jednego metodologicznego, dwóch poświęconych wynikom badan własnych oraz wniosków końcowych. Autorka najpierw charakteryzuje pojęcie osobowości i w tym kontekście rozpatruje zagadnienie postaw moralnych, dalej opisuje specyfikę zawodu policjanta, rozważania teoretyczne kończąc poruszeniem specyficznych problemów towarzyszących wykonywaniu tego zawodu.

Dalej zostały scharakteryzowane zastosowane techniki badawcze, a na końcu przedstawiono analizę i interpretacje wyników badan oraz wnioski.

Badania empiryczne w których porównywano policjantów z przedstawicielami innych zawodów na wymiarach dyrektywności i postaw wobec norm moralnych (mściwości, pomagania, namawiania do złego, kradzieży i przyznawania się do winy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – policjanci są pod tym względem tacy sami jak grupa kontrolna.

Dalsza eksploracja problemu wykazała jednak, że wśród policjantów dyrektywność jest wyższa o jeden sten, wysoka dyrektywność predysponuje policjantów do przyjmowania pozytywnej postawy wobec namawiania do złego, porównywane grupy różnią się pod względem struktury postaw wobec norm moralnych.

Wyniki badan choć okazały się skromne pozwoliły sformułować wiele nowych pytań badawczych, można je zatem uznać za zachęcające.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.