Indywidualizm i kolektywizm w perspektywie rozwojowej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 60
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Wymiar „indywidualizm” vs. „kolektywizm” został stworzony na gruncie psychologii międzykulturowej. Jest on definiowany jako tendencja przejawiająca się w poglądach, postawach, dążeniach i działaniach w przestrzeni prywatnej i publicznej. Tendencja ta według najprostszej charakterystyki rozkłada się na kontinuum od „niezależność i poleganie na sobie” do „współzależność i podkreślanie przynależności do grupy”.

Jednocześnie przyjmuje się, że tendencja indywidualistyczna, bądź kolektywistyczna występuje w różnym nasileniu w zależności od osoby, co oznacza że wszystkich członków grupy kulturowej można umieścić na różnych pozycjach opisanego powyżej kontinuum.

W pracy badawczej uwzględniłam dwie różne grupy wiekowe: młodzież w wieku 16-19 lat i osoby w wieku dojrzałym 40-50 lat i sprawdziłam, czy prezentowane tendencje „indywidualizm” vs. „kolektywizm” różnią się istotnie dla tych dwóch grup. Założyłam, że nastolatkowie powinni prezentować tendencje bardziej kolektywistyczne, natomiast osoby dojrzałe bardziej indywidualistyczne, co wynika z różnych etapów rozwojowych, realizowanych zadań życiowych, podejmowanych ról społecznych, czyli generalnej sytuacji psychospołecznej. Różnice tych tendencji mogą być w pewnym stopniu zmienione przez przemiany ustrojowe, które sprawiły że pokolenie dzisiejszych nastolatków dorasta w innych realiach, niż dorastało pokolenie dojrzałych dorosłych.

Kolejne zadanie badawcze dotyczyło tego w jakim stopni tendencje do indywidualizmu, czy kolektywizmu, na które wskazują wyniki uzyskane w skali Triandisa znajdują swoje odzwierciedlenie w hierarchii wartości, badanej za pomocą skali Rokeacha.

Otrzymane wyniki badań okazały się być wysoce spójne z postawionymi hipotezami.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Autoagresja i samookaleczenia w zakładach karnych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 48

Estetyczne aspekty melancholii
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 44