Diagnoza przyczyn ubóstwa w Polsce

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 26
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Niniejsza praca dotyczy kwestii ubóstwa w Polsce, a przede wszystkim skupia się na czynnikach, które je determinują. Istnieje wiele teorii ekonomicznych, socjologicznych i psychologicznych próbujących wyjaśnić to negatywne zjawisko społeczne. Teorie dotyczące ubóstwa starają się je wyjaśniać poprzez odwołanie się do czynników społeczno-demograficznych (takich, jak np. wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, bezrobocie, liczba dzieci w rodzinie), mentalnych (tzw. postawa roszczeniowa) lub zmiennych związanych z dziedziczeniem ubóstwa. W poniższym opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu tych poszczególnych grup czynników na ryzyko przynależności do grupy ludzi dotkniętych ubóstwem. Techniką analityczną użytą do weryfikacji postawionego problemu badawczego (i wynikających z niego hipotez badawczych) była przede wszystkim analiza regresji logistycznej. Pomocne okazały się również tabele krzyżowe i wykresy na ich podstawie. Wyniki analiz pokazują znaczący wpływ zmiennych mentalnych związanych z postawą roszczeniową wobec państwa, wyższy niż w przypadku pozostałych zmiennych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.