licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 439

INFORMACJA

Temat pracy:
Metody przeciwdziałania bezrobociu kobiet


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 95
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 439
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Bezrobocie we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych występuje w wielu, formach, ma wiele wymiarów i aspektów ekonomicznych i społecznych. Zjawisko bezrobocia jest jednym z najtrudniejszych problemów współczesnego rynku pracy. Bezrobocie w Polsce stało się jedną z najbardziej palących kwestii społecznych. Skala tego zjawiska w naszym kraju jest problemem trudnym i bardzo dotkliwym, poszerza bowiem rozmiar ubóstwa i stwarza poczucie degradacji społecznej.

   Bezrobocie staje się, więc głównym zagrożeniem jej startu zawodowego, a tym samym jedną z podstawowych barier blokujących dążenia i aspiracje życiowe.

   Bezrobocie to dramat społeczny i osobisty, ponieważ bardzo często młodzi ludzie, a zwłaszcza kobiety zamiast do pierwszej pracy - będącej początkiem kariery zawodowej - często trafiają do rejestrów bezrobocia w urzędach pracy, tak również jest w województwie mazowieckim.

    Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem stanu i struktury bezrobocia oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

    Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, z których każdy podzielony jest na podrozdziały.

   Rozdział pierwszy, to rozważania teoretyczne o podstawowych pojęciach dotyczące zagadnienia bezrobocia. Zaprezentowano w nim podstawowe pojęcia, typy bezrobocia oraz jego metody pomiaru i konsekwencje.

   W drugim rozdziale scharakteryzowałam został problem bezrobocia w województwie mazowieckim z wyszczególnieniem najważniejszych struktur bezrobocia według cech demograficzno-społecznych kobiet.

   W rozdziale trzecim przedstawiłam założenia empiryczne wykorzystane podczas zbierania opinii od kobiet o skuteczności metod przeciwdziałania bezrobociu.

   Źródłem wiedzy teoretycznej wykorzystanej w pracy są książki i artykuły dotyczące bezrobocia w Polsce oraz podręczniki popularnonaukowe z zakresu ekonomii i prawa.

   Przy sporządzaniu niniejszej pracy oparto się na sprawozdawczości obligatoryjnej przekazywanej z powiatowych urzędów pracy, informacji i opracowań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a także akty prawne dotyczące tej problematyki oraz dane z Powiatowych Urzędów Pracy.

   Wykorzystano także informacje zawarte w comiesięcznych monitoringach poszczególnych programów rynku pracy.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.