Problem bezrobocia i sposoby jego rozwiązywania

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 82
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Bezrobocie jest szczególnie istotnym problemem społecznym i ekonomicznym. Brak pracy wpływa niekorzystnie na życie jednostki, ale w szerszym ujęciu również na sytuację gospodarczą regionu.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji na rynku pracy w wybranym powiecie ze szczególnym uwzględnieniem stanu i struktury bezrobocia oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Praca składa się z trzech rozdziałów, z których każdy podzielony jest na podrozdziały.

Pierwszy rozdział pracy przedstawia pojęcie bezrobocia i osoby bezrobotnej. Przybliżono typy bezrobocia i metody jego pomiary. Odniesiono się do kluczowych teorii bezrobocia, czyli neoklasycznej, keynesowskiej i naturalnej stopy bezrobocia. Przybliżone zostały także skutki bezrobocia.

W drugim rozdziale scharakteryzowany został rynek pracy w wybranym powiecie z wyszczególnieniem najważniejszych struktur bezrobocia według cech demograficzno-społecznych.

W rozdziale trzecim przedstawiano założenia empiryczne mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wprowadzenie aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu w omawianym regionie.

Źródłem wiedzy teoretycznej wykorzystanej w pracy są książki i artykuły dotyczące bezrobocia w Polsce oraz podręczniki popularnonaukowe z zakresu ekonomii i prawa.

Przy sporządzaniu niniejszej pracy oparto się na sprawozdawczości obligatoryjnej przekazywanej z powiatowych urzędów pracy, informacji i opracowań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także akty prawne dotyczące tej problematyki oraz dane z Powiatowych Urzędów Pracy.

Wykorzystano także informacje zawarte w comiesięcznych monitoringach poszczególnych programów rynku pracy.

W podsumowaniu przedstawiono politykę wybranego powiatu na rynku pracy.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 125

Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 98

Zmiany na polskim rynku pracy
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104