licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 443

INFORMACJA

Temat pracy:
Problem bezrobocia i sposoby jego rozwiązywania


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 82
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 443
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Bezrobocie jest szczególnie istotnym problemem społecznym i ekonomicznym. Brak pracy wpływa niekorzystnie na życie jednostki, ale w szerszym ujęciu również na sytuację gospodarczą regionu.

   Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji na rynku pracy w wybranym powiecie ze szczególnym uwzględnieniem stanu i struktury bezrobocia oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

   Praca składa się z trzech rozdziałów, z których każdy podzielony jest na podrozdziały.

   Pierwszy rozdział pracy przedstawia pojęcie bezrobocia i osoby bezrobotnej. Przybliżono typy bezrobocia i metody jego pomiary. Odniesiono się do kluczowych teorii bezrobocia, czyli neoklasycznej, keynesowskiej i naturalnej stopy bezrobocia. Przybliżone zostały także skutki bezrobocia.

   W drugim rozdziale scharakteryzowany został rynek pracy w wybranym powiecie z wyszczególnieniem najważniejszych struktur bezrobocia według cech demograficzno-społecznych.

   W rozdziale trzecim przedstawiano założenia empiryczne mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wprowadzenie aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu w omawianym regionie.

   Źródłem wiedzy teoretycznej wykorzystanej w pracy są książki i artykuły dotyczące bezrobocia w Polsce oraz podręczniki popularnonaukowe z zakresu ekonomii i prawa.

   Przy sporządzaniu niniejszej pracy oparto się na sprawozdawczości obligatoryjnej przekazywanej z powiatowych urzędów pracy, informacji i opracowań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także akty prawne dotyczące tej problematyki oraz dane z Powiatowych Urzędów Pracy.

   Wykorzystano także informacje zawarte w comiesięcznych monitoringach poszczególnych programów rynku pracy.

   W podsumowaniu przedstawiono politykę wybranego powiatu na rynku pracy.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.