licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 445

INFORMACJA

Temat pracy:
Konstytucyjna ochrona wolności sumienia i wyznania


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 99

 
Ilość stron: 35
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 445
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 99

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie kwestii dotyczących konstytucyjnej ochrony wolności sumienia i wyznania.

    Ustawodawca każdego państwa respektującego prawa człowieka stoi przed trudnym zadaniem wytyczenia granic między prawną ochroną wolności sumienia i wyznania oraz prawną ochroną wolności wypowiedzi. Oba rodzaje ochrony należą do kategorii tych podstawowych praw człowieka, które są zagwarantowane zarówno przez prawo konstytucyjne, jak i przez prawo międzynarodowe. Zarówno prawo do wolności sumienia i wyznania, jak też prawo do wolności wypowiedzi nie mają charakteru absolutnego. Nie bez powodu mówi się, iż wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Poszczególne wolności podlegać więc mogą ograniczeniom, które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym ze względu na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

    Praca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera omówienie treści pojęcia „wolności sumienia wyznania” - w aspekcie historycznym, a także na tle prawa międzynarodowego.

    Rozdział drugi poświęcony jest gwarancjom wolności sumienia i wyznania w polskim systemie prawnym. Rozdział ten rozpoczyna się od analizy gwarancji konstytucyjnych, a następnie omówiono bardziej szczegółowe kwestie - takie, jak: sprzeciw sumienia wobec nakazu odbycia służby wojskowej oraz sprzeciw sumienia lekarza w sprawie dokonania aborcji.

    Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę praw człowieka, a przede wszystkim wolności sumienia i wyznania. Oprócz tego wykorzystano monografie poświecone relacji pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, podręczniki dotyczące prawa wyznaniowego, jak również artykuły zawarte w periodykach prawniczych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 99
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.