licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 450

INFORMACJA

Temat pracy:
Oszustwo podatkowe


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 450
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Status prawny jednostki w państwie wyznaczają jej konstytucyjne prawa i wolności, ale również obowiązki. Jednym z głównych obowiązków obywateli jest obowiązek ponoszenia określonych w ustawie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym przede wszystkim – podatków (zob. art. 84 Konstytucji RP z 1997 r. ).

    Pojęcie podatku łączy w sobie zarówno treści ekonomiczne, jak i prawne. Podatek jest niewątpliwie formą daniny publicznej, tzn. ustanowionego prawem świadczenia na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego (np. gminy). Realizacja podatku zabezpieczona jest możliwością stosowania środków przymusu prawnego ze strony państwa, w celu wyegzekwowania należnego świadczenia. Ekonomiczna istota podatku wyraża się w przejmowaniu części produktu krajowego na potrzeby aparatu władzy, w celu realizacji funkcji wewnętrznych oraz zewnętrznych państwa. Podatek jest więc formą wtórnego podziału produktu krajowego .

    Podatki spełniają różnorodne funkcje. Podatki realizują przede wszystkim funkcję fiskalną, ale obok niej takie funkcje jak interwencyjna bądź stymulacyjna. Funkcja fiskalna polega na przejmowaniu od różnych podmiotów środków pieniężnych na rzecz państwa bądź innego związku publicznoprawnego. Funkcja fiskalna jest z natury rzeczy funkcją pierwszoplanową, a o sposobie i zakresie jej realizacji przesądza ukształtowanie takich elementów konstrukcji podatku, jak zakres podmiotowy, przedmiot, podstawa opodatkowania i stawki podatkowe. Jeżeli patrzeć na podatki jako narzędzie podziału produktu krajowego brutto, wówczas można mówić - zamiast o funkcji fiskalnej - o pełnieniu przez nie funkcji redystrybucyjnej .

    Funkcja interwencyjna (stymulacyjna) polega na oddziaływaniu na gospodarkę narodową w celu wywołania w niej pożądanych zjawisk, takich np. jak zrównoważony wzrost gospodarczy, ograniczenie inflacji czy bezrobocia. Podatki traktowane są wówczas jako instrument interwencji i mają na celu bądź to skłonienie podatników do określonych zachowań, bądź też służą do wyrównywania szans lub nawet wprowadzania preferencji podatkowych dla poszczególnych grup podatników.

    Funkcje pozafiskalne podatków realizowane są nie tylko poprzez odpowiednie wytyczenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego podatku, a także podstawy opodatkowania i stawek podatkowych, ale również poprzez ulgi i zwolnienia podatkowe. Zakres funkcji pozafiskalnych podatków jest w określonej mierze pochodną ideologii istniejącego systemu gospodarczego. W liberalnych koncepcjach gospodarowania funkcje pozafiskalne podatków sprowadzone są do minimum. Natomiast zwolennicy interwencjonizmu państwowego uznają system podatkowy za jedno z głównych narzędzi wpływu państwa na gospodarkę. Jednakże nawet wówczas, gdy podatki konstruowane są z myślą o realizacji funkcji pozafiskalnych, to zasadniczo funkcje te nie powinny być zbytnio rozbudowane. Funkcje pozafiskalne bowiem realizowane mogą być najczęściej kosztem funkcji fiskalnej (zwolnienia, ulgi podatkowe) .

    Niektóre podmioty nie wywiązują się prawidłowo z ciążącego na nich obowiązku podatkowego. Podpadają wówczas pod odpowiedzialność karną za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe. Jednym z takich czynów, o którym będzie mowa w niniejszej pracy, jest tzw. oszustwo podatkowego, uregulowane w art. 56 k.k.s. .

    Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym przedstawione zostało zagadnienie podmiotowego zakresu odpowiedzialności za oszustwo podatkowe. Drugi rozdział poświęcony został takim kwestiom, jak strona podmiotowa oraz przedmiot i strona przedmiotowa oszustwa podatkowego. Trzeci, ostatni rozdział pracy, omawia zagadnienie sankcji karnych za oszustwo podatkowe.

    Podstawę źródłową pracy stanowią, podręczniki do prawa karnego skarbowego i prawa podatkowego, komentarze do kodeksu karnego skarbowego i ordynacji podatkowej, a także artykuły opublikowane w periodykach prawniczych. W pracy wykorzystane zostało także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.