Weksel jako papier wartościowy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 49
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Obrót papierami wartościowymi był znany w Polsce jeszcze przed II Wojną Światową. Jednakże wprowadzenie po roku 1945 systemu gospodarki socjalistycznej spowodowało, iż papiery wartościowe zaczęły zanikać w obrocie. Dopiero zmiany, jakie dokonały się na przełomie lat 80-tych oraz 90-tych XX wieku sprawiły, że papiery wartościowe zaczęły stawać się coraz bardziej popularne i powszechne. Powstała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jednakże obrót papierami wartościowymi nie oznacza wyłącznie obrotu akcjami. Dzięki innym rodzajom papierów wartościowych ułatwiony został obrót gospodarczy, a zwłaszcza spełnianie świadczeń, zabezpieczanie wierzytelności. W konsekwencji coraz częściej zaczęto posługiwać się wekslami.

Obecnie trudno już wyobrazić sobie obrót gospodarczy bez weksli. Z jednej strony jest to bardzo przydatny papier wartościowy, ale z drugiej szczegółowe zasady funkcjonowania weksli nie są powszechnie znane. A bez dokładnej znajomości prawa wekslowego nie sposób prawidłowo i efektywnie wykorzystywać ten papier wartościowy w obrocie.

Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki weksli i wyjaśnienie mechanizmów prawa wekslowego. Składa się ona z 3 rozdziałów.

Pierwszy z nich obejmuje ogólne rozważania na temat papierów wartościowych. Na samym początku zaprezentowana została definicja papieru wartościowego. Jak się okazuje, definicja ta została ukształtowana przez doktrynę, a w znacznie mniejszym stopniu przez przepisy prawa. Następnie przedstawiony został rys historyczny tematyki weksli: ich geneza, początkowe funkcje, coraz szersze stosowanie weksli w obrocie gospodarczym, powstawanie nowych pojęć związanych z wekslami, pierwsze kodyfikacje wekslowe i wreszcie międzynarodowe uregulowania podejmowane w celu ujednolicenia obrotu wekslowego. W dalszej części rozdziału nieco miejsca zostało poświęcone polskim przepisom regulujących zagadnienie papierów wartościowych, a w szczególności weksli. I wreszcie na koniec zaprezentowane zostały rozważania na temat podziału papierów wartościowych. Kwestię tę również wypracowała doktryna.

Pozostałe dwa rozdziały już szczegółowo opisują problematykę związaną z prawem wekslowym. W pierwszym z nich zawarte zostały wszystkie podstawowe zagadnienia na temat weksla takie, jak samo pojęcia weksla oraz jego rodzaje, formalne składniki weksla, przenoszenie praw z weksla na inne podmioty stosunku wekslowego, realizacja praw z weksla oraz zagadnienie tzw. protestu. Natomiast w drugim z nich omawiana tu tematyka została rozszerzona o pozostałe, bardziej szczegółowe elementy dotyczące weksla. Są to: poręczenie wekslowe (aval), zwrotne poszukiwanie (regres), przedawnienie dochodzenia roszczeń wekslowych, uregulowanie zagadnienia bezpodstawnego wzbogacenia, problematyka odpowiedzialności wekslowej i na koniec dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.