licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 46

INFORMACJA

Temat pracy:
Weksel jako papier wartościowy


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 199 z

 
Ilo stron: 49
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 46
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 199 z

Tre pracy:

    Obrót papierami wartościowymi był znany w Polsce jeszcze przed II Wojną Światową. Jednakże wprowadzenie po roku 1945 systemu gospodarki socjalistycznej spowodowało, iż papiery wartościowe zaczęły zanikać w obrocie. Dopiero zmiany, jakie dokonały się na przełomie lat 80-tych oraz 90-tych XX wieku sprawiły, że papiery wartościowe zaczęły stawać się coraz bardziej popularne i powszechne. Powstała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jednakże obrót papierami wartościowymi nie oznacza wyłącznie obrotu akcjami. Dzięki innym rodzajom papierów wartościowych ułatwiony został obrót gospodarczy, a zwłaszcza spełnianie świadczeń, zabezpieczanie wierzytelności. W konsekwencji coraz częściej zaczęto posługiwać się wekslami.

    Obecnie trudno już wyobrazić sobie obrót gospodarczy bez weksli. Z jednej strony jest to bardzo przydatny papier wartościowy, ale z drugiej szczegółowe zasady funkcjonowania weksli nie są powszechnie znane. A bez dokładnej znajomości prawa wekslowego nie sposób prawidłowo i efektywnie wykorzystywać ten papier wartościowy w obrocie.

    Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki weksli i wyjaśnienie mechanizmów prawa wekslowego. Składa się ona z 3 rozdziałów.

    Pierwszy z nich obejmuje ogólne rozważania na temat papierów wartościowych. Na samym początku zaprezentowana została definicja papieru wartościowego. Jak się okazuje, definicja ta została ukształtowana przez doktrynę, a w znacznie mniejszym stopniu przez przepisy prawa. Następnie przedstawiony został rys historyczny tematyki weksli: ich geneza, początkowe funkcje, coraz szersze stosowanie weksli w obrocie gospodarczym, powstawanie nowych pojęć związanych z wekslami, pierwsze kodyfikacje wekslowe i wreszcie międzynarodowe uregulowania podejmowane w celu ujednolicenia obrotu wekslowego. W dalszej części rozdziału nieco miejsca zostało poświęcone polskim przepisom regulujących zagadnienie papierów wartościowych, a w szczególności weksli. I wreszcie na koniec zaprezentowane zostały rozważania na temat podziału papierów wartościowych. Kwestię tę również wypracowała doktryna.

    Pozostałe dwa rozdziały już szczegółowo opisują problematykę związaną z prawem wekslowym. W pierwszym z nich zawarte zostały wszystkie podstawowe zagadnienia na temat weksla takie, jak samo pojęcia weksla oraz jego rodzaje, formalne składniki weksla, przenoszenie praw z weksla na inne podmioty stosunku wekslowego, realizacja praw z weksla oraz zagadnienie tzw. protestu. Natomiast w drugim z nich omawiana tu tematyka została rozszerzona o pozostałe, bardziej szczegółowe elementy dotyczące weksla. Są to: poręczenie wekslowe (aval), zwrotne poszukiwanie (regres), przedawnienie dochodzenia roszczeń wekslowych, uregulowanie zagadnienia bezpodstawnego wzbogacenia, problematyka odpowiedzialności wekslowej i na koniec dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 199 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.