Przestępstwa przeciwko życiu popełniane przez nieletnich

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 229 zł

Opis pracy

Od wielu lat statystyki sądowe informują o wzroście liczby nieletnich, wobec których zaistniała konieczność zastosowania środków sądowych oraz o coraz częstszych przypadkach ingerencji sądu w życie rodzinne poprzez ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom, którzy nie wypełniają prawidłowo swojej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Przyczyną występowania obu powyższych zjawisk jest pogarszająca się kondycja polskich rodzin, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i psychospołecznym, szczególnie w dobie przemian ustrojowych. Autorzy zajmujący się badaniem rodziny wskazują, że w Polsce ma miejsce kryzys rodziny, zagrażający prawidłowemu rozwojowi dzieci, dlatego w literaturze i środkach masowego przekazu coraz częściej mówi się o potrzebie doskonalenia różnych form pomocy rodzinie. Rodziny, które samodzielnie nie potrafią rozwiązywać swoich problemów i przeciwdziałać napotykanym trudnościom, wymagają fachowej, specjalistycznej pomocy z zewnątrz, szkoła również boryka się z wieloma problemami, brak środków finansowych spowodował drastyczne ograniczenie form pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów. Funkcja opiekuńcza i wychowawcza szkoły pozostaje obecnie w cieniu funkcji dydaktycznej, co odbija się na rozwoju dzieci. Coraz więcej uczniów nie potrafi sprostać wymaganiom szkolnym i jest to jedna z przyczyn rozwoju procesu wykolejenia społecznego.

Sąd rodzinny i nieletnich zobowiązany jest do podejmowania różnorakich działań w celu ochrony dobra dziecka, jego prawidłowej socjalizacji poprzez pomoc rodzinie w wypełnianiu swoich funkcji.

W teorii resocjalizacji panuje już od dawna przekonanie o konieczności dejurydyzacji i depenalizacji postępowania z nieletnimi oraz ukierunkowania oddziaływań wychowawczych na środowisko naturalne, czyli na rodzinę. Wśród wskazówek do pracy resocjalizacyjnej coraz większego znaczenia nabiera reguła minimalnej interwencji oraz zasada „normalizacji” oddziaływania wychowawczego poprzez stosowanie łagodnych środków. Uznanie podmiotowości podopiecznych oraz odwoływanie się do naturalnych praw rozwoju dzieci we wszystkich płaszczyznach stanowią podstawę do poszukiwań kierunku zmian w polskim systemie oddziaływań profilaktycznych i resocjalizujących, niezbędnych do przeprowadzenia długo oczekiwanej reformy systemu resocjalizacji.

Stanowisko to często jest w sprzeczności z tzw. „opinią społeczną”, która, w wyniku poczucia zagrożenia bezpieczeństwa części społeczeństwa, domaga się zaostrzenia polityki karnej, zwłaszcza wobec nieletnich. Owocem takich głosów jest obniżenie odpowiedzialności karnej nieletnich za poważne przestępstwa do 15 lat.

Niniejsza praca poświęcona omówieniu przestępstw przeciwko życiu popełnianych przez nieletnich składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowana została charakterystyka nieletnich oraz zasady ich odpowiedzialności. W rozdziale drugim omówiono przestępstwa przeciwko życiu, za popełnienie których nieletni może odpowiadać już po ukończeniu 15 lat. Natomiast w rozdziale trzecim dokonano analizy innych przestępstw ze skutkiem śmiertelnym popełnianych przez nieletnich, które uzasadniają zastosowanie art. 10 § 2 k.k.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę odpowiedzialności karnej nieletnich, podręczniki i komentarze do kodeksu karnego, artykuły opublikowane w periodykach prawniczych, a także zbiory orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 229 zł.