Upośledzenie umysłowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 25
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 79 zł

Opis pracy

Pedagogika specjalna jest dyscypliną naukową traktującą o rehabilitacji osób obarczonych niepełnosprawnością oraz resocjalizacji jednostek społecznie nieprzystosowanych. W roku 1980 przyjęto Międzynarodową Klasyfikację Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń. W ujęciu Światowej Organizacji Zdrowia uszkodzenia rozumiane są jako „wszelkie straty lub wady fizycznej, psychicznej lub anatomicznej struktury albo czynności”. Drugi wymiar niniejszej klasyfikacji odnosi się do niepełnosprawności jako „wszelkich ograniczeń lub braku możliwości wykonywania czynności na poziomie uważanym za normalny dla człowieka”. Z kolei upośledzenie jest tutaj rozumiane jako wynik uszkodzenia i niepełnosprawności powodujący ograniczenie lub niezdolność jednostki do wykonywania ról społecznych adekwatnych do jej wieku, płci oraz czynników kulturowych i społecznych, w których funkcjonuje. O ile niepełnosprawność jest przedmiotem rehabilitacji psychicznej i medycznej, to w wymiarze społecznym osoby niepełnosprawne często doświadczają nietolerancji i odrzucenia, dlatego szczególnie istotną rolę odgrywają tu oddziaływania rehabilitacji społecznej związane z kształceniem, przygotowaniem zawodowym i zatrudnieniem. Podejmowanie działań mających na celu osiągnięcie wszechstronnego rozwoju indywidualnych możliwości jednostki o obniżonej sprawności intelektualnej oraz równoczesne zapewnienie jej szansy na zdobycie umiejętności pozwalających na świadomy udział w życiu społecznym, jest przedmiotem oddziaływań oligofrenopedaogiki jako działu pedagogiki specjalnej. Oligofrenopedagogika jest nauką interdyscyplinarną, posiada zaplecze zarówno teoretyczne jak i empiryczne oraz łączy wiedzę z zakresu nauk o człowieku takich jak: neurologia, psychopatologia, patosocjologia psychologia kliniczna, czy psychiatria dzieci i młodzieży, co jest szczególnie pomocne w procesie „orzekania diagnozy o stopniu rozwoju umysłowego jednostek odchylonych od normy” .

Praca poza wprowadzeniem teoretycznym skupia się również na przedstawieniu przyczyn upośledzenia umysłowego, przedstawia klasyfikację upośledzenia umysłowego, przybliża charakterystykę dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i omawia aspekty edukacji takich dzieci.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 79 zł.

Podobne prace

Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 82

Sport osób niepełnosprawnych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 37