licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 495

INFORMACJA

Temat pracy:
Upośledzenie umysłowe


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 79

 
Ilość stron: 25
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 495
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 79

Treść pracy:

    Pedagogika specjalna jest dyscypliną naukową traktującą o rehabilitacji osób obarczonych niepełnosprawnością oraz resocjalizacji jednostek społecznie nieprzystosowanych. W roku 1980 przyjęto Międzynarodową Klasyfikację Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń. W ujęciu Światowej Organizacji Zdrowia uszkodzenia rozumiane są jako „wszelkie straty lub wady fizycznej, psychicznej lub anatomicznej struktury albo czynności”. Drugi wymiar niniejszej klasyfikacji odnosi się do niepełnosprawności jako „wszelkich ograniczeń lub braku możliwości wykonywania czynności na poziomie uważanym za normalny dla człowieka”. Z kolei upośledzenie jest tutaj rozumiane jako wynik uszkodzenia i niepełnosprawności powodujący ograniczenie lub niezdolność jednostki do wykonywania ról społecznych adekwatnych do jej wieku, płci oraz czynników kulturowych i społecznych, w których funkcjonuje. O ile niepełnosprawność jest przedmiotem rehabilitacji psychicznej i medycznej, to w wymiarze społecznym osoby niepełnosprawne często doświadczają nietolerancji i odrzucenia, dlatego szczególnie istotną rolę odgrywają tu oddziaływania rehabilitacji społecznej związane z kształceniem, przygotowaniem zawodowym i zatrudnieniem. Podejmowanie działań mających na celu osiągnięcie wszechstronnego rozwoju indywidualnych możliwości jednostki o obniżonej sprawności intelektualnej oraz równoczesne zapewnienie jej szansy na zdobycie umiejętności pozwalających na świadomy udział w życiu społecznym, jest przedmiotem oddziaływań oligofrenopedaogiki jako działu pedagogiki specjalnej. Oligofrenopedagogika jest nauką interdyscyplinarną, posiada zaplecze zarówno teoretyczne jak i empiryczne oraz łączy wiedzę z zakresu nauk o człowieku takich jak: neurologia, psychopatologia, patosocjologia psychologia kliniczna, czy psychiatria dzieci i młodzieży, co jest szczególnie pomocne w procesie „orzekania diagnozy o stopniu rozwoju umysłowego jednostek odchylonych od normy” .

   Praca poza wprowadzeniem teoretycznym skupia się również na przedstawieniu przyczyn upośledzenia umysłowego, przedstawia klasyfikację upośledzenia umysłowego, przybliża charakterystykę dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i omawia aspekty edukacji takich dzieci.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 79
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.