Główne stanowiska i koncepcje ontologiczne w tworzeniu rzeczywistości

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 7
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Po raz pierwszy termin ontologia został użyty w XVII w. i stanowił nawiązanie do arystotelowskiej filozofii pierwszej „jako nauki o bycie jako bycie, następnie do kontynuacji rozważań w teorii bytu, zajmującej się bytem w jego naturze powszechnej” . Jakkolwiek aktualnie obowiązujące określenie jest wytworem czasów nowożytnych, to rozważania nad istotą bytu były podejmowane już przez starożytnych filozofów. Ontologia często utożsamiana jest z metafizyką, jednak zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że ta pierwsza koncentruje się na racjonalnych elementach lub aspektach bytu, czyli jest tak zwaną nauką o „bycie możliwym”. Zatem, ontologia jest nauką „o czystych możliwościach i związkach koniecznych zachodzących między czystymi jakościami idealnymi”. Jest podstawowym, obok epistemologii, działem filozofii zajmującym się badaniem struktury rzeczywistości oraz podejmującym problematykę takich pojęć, jak: byt, istota, przedmiot, istnienie, przyczynowość, czas. Etymologia tego słowa wywodzi się z języka greckiego i oznacza „cokolwiek, co jest” czyli de facto jest nauką o wszystkim co istnieje.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.