Filozofia, jako dziedzina poznawcza i praktyczna; specyfika filozoficznego myślenia i poznawania rzeczywistości; rola filozofii w życiu ludzkim, jednostkowym, zbiorowym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 7
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Precyzyjne i jednoznaczne zdefiniowanie filozofii, jako dziedziny wiedzy nastręcza wielu trudności ze względu na różnorodność koncepcji i sposobów uprawiania tej nauki. Filozofia, która w znaczeniu źródłowym oznacza umiłowanie mądrości przedmiotem swoich rozważań czyni wszystko, co prowadzi do zrozumienia natury człowieka, jego miejsca w świecie i zdobycia możliwie jak najszerszej wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Po raz pierwszy terminu filozofia użył Pitagoras, identyfikując pojęcie mądrości z cechą w głównej mierze boską, człowieka natomiast określił mianem „miłośnika mądrości”. Istnieje wiele nurtów filozoficznych, jednak tylko koncepcja klasyczna koncentruje się wokół zagadnień czysto poznawczych, postrzeganych z perspektywy człowieka i kierującej nim „potrzeby racjonalizacji poglądu na świat”. Można, zatem wnioskować, że w tym ujęciu filozofia jest wiedzą zdobytą za sprawą naturalnych zdolności poznawczych człowieka a podejmowane na jej gruncie rozważania stwarzają realną szansę uzyskania adekwatnych odpowiedzi.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.