Zabawa dziecka w twórczości J.J. Rousseau oraz innych pisarzy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

W pracy położono nacisk na edukacyjną rolę zabawy. Opisano poglądy XVIII wieczne, eksponując stanowisko, które nakreślił J.J. Rousseau w swoim dziele zatytułowanym „Emil”.

W części pierwszej pracy scharakteryzowano podstawowe zagadnienia dotyczące zabawy, zaprezentowano ogólną jej definicję, przedstawiono zabawę jako zjawisko w kulturze i omówiono cechy formalne zabawy.

Część druga poświęcona jest w całości osobie J.J. Rousseau - informacje na temat życia pisarza, jego poglądy na temat zabawy.

W trzeciej, ostatniej części niniejszej pracy, zaprezentowano poglądy na temat edukacyjnej roli zabawy przez innych twórców XVIII-wiecznych, w tym przede wszystkim twórców polskich.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.