licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 500

INFORMACJA

Temat pracy:
Jednostka uzależniona w ekosystemie placówki terapeutycznej


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 499 z

 
Ilo stron: 171
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 500
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 499 z

Tre pracy:

    Uzależnienie od środków psychoaktywnych jest złożonym procesem, na który składają się czynniki natury psychologicznej, społecznej i kulturowej. Ich specyfika związana jest przede wszystkim ze wzajemnym przenikaniem się w obrębie wszelkich sfer ludzkiej aktywności. Okres dojrzewania charakteryzuje się przeniesieniem autorytetu z rodziców i nauczycieli na grupę rówieśniczą. W tym miejscu pojawiają się zagrożenia natury społecznej, które mogą przyjmować różne nasilenie w zależności od stopnia patologizacji najbliższego środowiska jednostki. Wszelkiego rodzaju dysfunkcje w obrębie rodziny własnej prowadzą nie tylko do nabycia negatywnych postaw, ale także przenoszenia ich na grunt funkcjonowania psychospołecznego. Młody człowiek zmagający się z licznymi problemami okresu dojrzewania, pozbawiony wartościowych wzorców oraz przekonany o własnym odizolowaniu często szuka swoistego zapomnienia w różnego rodzaju środkach odurzających.

   Początkowo stosowanie substancji psychoaktywnych ma charakter sporadyczny i eksperymentalny, z czasem zajmuje coraz ważniejsze miejsce w życiu jednostki, żeby ostatecznie zupełnie nim zawładnąć. Osoby przyjmujące narkotyki często przez wiele lat trwają w swoim nałogu, nim po raz pierwszy zdecydują się szukać pomocy w specjalistycznych placówkach leczenia uzależnień. Proces terapeutyczny proponowany przez poszczególne ośrodki różni się w zakresie realizowanych oddziaływań, form i metod pracy z pacjentem. W niniejszej pracy podjęta została próba przedstawienia specyfiki funkcjonowania Monaru, jako placówki kontynuującej, zapoczątkowaną w 1958r. w Stanach Zjednoczonych, ideę Społeczności Terapeutycznej. Marek Kotański zainspirowany doświadczeniami amerykańskiego i niemieckiego Synanonu dwadzieścia lat później otworzył w Głoskowie pierwszy Dom Monaru. Aktualnie na terenie Polski funkcjonuje 135 placówek leczenia uzależnień podlegających pod „Stowarzyszenie Monar”.

   Tematyka związana z uzależnieniami od środków psychoaktywnych jest zagadnieniem szeroko omawianym w różnego rodzaju publikacjach i pracach naukowych, jednak do tej pory powstało niewiele opracowań koncentrujących się na specyfice funkcjonowania ośrodków leczenia uzależnień. Dlatego w niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia sytuacji życiowej jednostki uzależnionej w ekosystemie placówki Monaru. Realizacja zamierzonego celu obejmuje analizę przebiegu procesu uzależnienia wśród osób objętych badaniem, ich plany i orientacje na przyszłość związane z wytrwaniem w abstynencji oraz opis funkcjonowania Monaru, jako placówki terapeutycznej. Szczególna uwaga została zwrócona na jakość podejmowanych przez kadrę i Społeczność terapeutyczną oddziaływań oraz ich wpływ na kształtowanie się wśród pacjentów poczucia odpowiedzialności, zaradności oraz mechanizmów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym po opuszczeniu ośrodka.

   Niniejsza praca składa się z sześciu rozdziałów. W oparciu o literaturę przedmiotu w pierwszych dwóch rozdziałach zaprezentowane zostały treści mające na celu dokonanie wprowadzenia w problematykę uzależnień oraz podstawowe założenia związane z organizacją leczenia osób nałogowo zażywających substancje odurzające.

   Rozdział pierwszy koncentruje się na kwestiach bezpośrednio odnoszących się do zjawiska narkomanii, uwzględniając przy tym definicje, klasyfikacje środków psychoaktywnych, etapy oraz teorie wyjaśniające proces uzależnienia. Ponadto uwzględnione zostały również treści związane z czynnikami ryzyka oraz czynnikami chroniącymi wpływającymi na rozwój zjawiska narkomanii wśród współczesnej młodzieży. W związku z licznymi konsekwencjami wynikającymi z zażywania środków odurzających dokonano także wyróżnienia głównych skutków psychospołecznych, jakie ponosi jednostka uzależniona. W ostatniej części rozdziału podjęto próbę zaprezentowania obrazu narkomana, jaki funkcjonuje w opinii społecznej oraz dostępnej literaturze przedmiotu.

   Drugi rozdział porusza kwestie związane ze stanem prawnym i organizacją terapii osób uzależnionych oraz uwarunkowaniami skuteczności leczenia od środków psychoaktywnych. Ponadto przedstawione zostały wybrane programy leczniczo – rehabilitacyjne nowej generacji. W ostatniej części rozdziału opisowi poddana została specyfika funkcjonowania placówki terapeutycznej Monar.

   Rozdział trzeci zawiera część metodologiczną, w której przedstawiono cel, przedmiot i zakres realizowanych badań, problemy i hipotezy. Dokonano także opisu zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych, charakterystyki badanej próby oraz terenu i przebiegu badań.

   Czwarty rozdział obejmuje analizę uzyskanych wyników badań w aspekcie indywidualnej i społeczno – edukacyjnej sytuacji pacjentów ośrodka z uwzględnieniem przejawianego przez respondentów poczucia alienacji, hierarchii preferowanych wartości oraz posiadanej samooceny.

   Piąty rozdział również jest analizą uzyskanego materiału badawczego i stanowi opis przebiegu procesu uzależnienia wśród objętych badaniem pacjentów, uwzględnia specyfikę prowadzonych przez Monar oddziaływań terapeutycznych, dotyczy także planów i orientacji na przyszłość podejmowanych przez respondentów w związku z zakończonym leczeniem.

   W szóstym rozdziale zawarta została dyskusja wyników badań, która obejmuje wnioski, analizę indywidualnych przypadków oraz postulaty pedagogiczne w zakresie skutecznego oddziaływania profilaktycznego, terapeutycznego oraz postrehabilitacyjnego.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 499 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.