Dobro dziecka przy rozwodzie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 179 zł

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki dobra dziecka przy rozwodzie.

W wyniku zawarcia przez mężczyznę i kobietę małżeństwa powstaje rodzina, która jest podstawową komórką życia społecznego. Wprawdzie przyszli małżonkowie sami decydują o zawarciu małżeństwa, to jednak nie korzystają z takiej swobody, gdy chodzi o likwidację węzła małżeńskiego, w szczególności nie mogą takiego skutku osiągnąć w drodze czynności prawnej. Ich wpływ na ustanie małżeństwa wyraża się tylko w tym, że mogą w sytuacjach określonych w ustawie wystąpić z odpowiednim żądaniem do sądu, ale zamierzony skutek osiągną tylko o tyle, o ile spełnione są ustawowe przesłanki zakończenia bytu węzła małżeńskiego.

Małżeństwo może ustać z różnych powodów. Małżeństwo ustaje z samego prawa jako skutek śmierci jednego z małżonków oraz w następstwie zbliżonego w skutkach orzeczenia o uznaniu jednego z małżonków za zmarłego. Ustanie małżeństwa jest także skutkiem konstytutywnego wyroku sądowego o orzeczeniu rozwodu; w takim wypadku bardziej jednak właściwy jest termin „rozwiązanie małżeństwa”. Orzeczeniem powodującym likwidację węzła małżeńskiego jest także orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa, z tym że w tym wypadku skutek ten jest jakby jeszcze dalej idący, gdyż wyrok orzekający unieważnienie wywiera taki skutek, jakby związek małżeński od początku nie istniał. Wobec tego jednak, że jest to także orzeczenie konstytutywne, zaliczamy je do orzeczeń orzekających o ustaniu małżeństwa .

Ustawodawca może uregulować model procesu rozwodowego w sposób dwojaki. Po pierwsze, może ograniczyć jego zakres do rozstrzygania o samym rozwodzie, przekazując orzekanie o innych istotnych sprawach rodziny, jak władza rodzicielska, alimenty itp. do dalszych postępowań. Po drugie, może też ująć ten proces jako postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie o całokształcie spraw rodziny – tak, aby rozwód w sposób możliwie maksymalny wyłączył na przyszłość możliwość sporów między byłymi małżonkami. Każdy z obu wspomnianych modeli ma swoje dobre i złe strony. Pierwsze rozwiązanie prowadzi do szybkiego zakończenia sprawy najważniejszej, ale pozostawia zalążek dalszych nieraz nie kończących się sporów. Z kolei drugi model te związane z rozwodem spory likwiduje, ale odsuwa często zbytnio w czasie kwestię rozwiązania małżeństwa. Dlatego też najczęściej ustawodawcy wybierają drogę pośrednią, zezwalającą na orzekanie w procesie rozwodowym tylko o niektórych kwestiach interesujących na przyszłość małżonków i całą rodzinę .

Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym omówione zostało pojęcie rozwodu oraz przesłanki jego dopuszczalności – przesłanki pozytywne i przesłanki negatywne.

Rozdział drugi zawiera dokładną charakterystykę jednej z przesłanek negatywnych rozwodu. Chodzi tu o niedopuszczalność rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci. W poszczególnych punktach tego rozdziału przybliżono takie zagadnienia, jak: zakres pojęcia „wspólne małoletnie dzieci”, pojęcie „dobra” wspólnych małoletnich dzieci, ocena sprzeczności rozwodu z dobrem dziecka.

W rozdziale trzecim przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z uwzględnieniem przez sąd dobra dziecka w wyroku rozwodowym i w toku postępowania rozwodowego.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie dotyczące rozwodu, monografie dotyczące problematyki dobra dziecka, podręczniki do prawa rodzinnego oraz komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przy pisaniu pracy posługiwano się także orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 179 zł.

Podobne prace

Zawarcie i ustanie małżeństwa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68