Długoterminowe kary pozbawienia wolności

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 119
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 349 zł

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest omówienie problematyki długoterminowych kar pozbawienia wolności na tle rozwiązań przyjętych w polskim systemie prawnym. Chodzi tu mianowicie o karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności, jak sama nazwa wskazuje, jest jedną z kar kryminalnych. Pojęcie „kary” nieodparcie kojarzy się z zagadnieniem „prawa karnego”. Jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, albowiem to właśnie prawo karne operuje pojęciem kary kryminalnej. Kara może występować jako: zagrożenie karne zawarte w ustawie (zakazie karnym), kara orzeczona w wyroku skazującym, kara wykonana (lub wykonywana). Jeżeli chodzi o tę ostatnią postać, podkreślić należy, że obejmuje ona nie tylko końcowy efekt wykonania kary, ale także sam proces jej wykonywania - co jest szczególnie istotne w przypadku kary pozbawienia wolności.

Uwzględnienie całej, wskazanej wyżej, złożoności pojęcia kary jest niezbędne dla uniknięcia nieporozumień zarówno przy prowadzeniu badań nad karą, jak i wtedy, gdy analizie poddawane są poglądy na jej temat. Należy również brać pod uwagę powszechność stosowania nazwy „kara” w jej znaczeniu abstrakcyjnym i generalnym, a przecież kara podlega też konkretyzacji i indywidualizacji. Wszystko to może być jeszcze skomplikowane konsekwencjami faktu, że zawsze kara, jako instytucja prawa karnego, istnieje w określonym czasie i przestrzeni, w danym systemie prawnym, kara zaś jako pewna idea (urządzenie życia społecznego) nie daje się sprowadzić jedynie do rozważań na gruncie obowiązującego porządku prawnego i jednostkowego faktu .

Stanowienie i stosowanie prawa karnego, wraz z całym jego arsenałem kar powinno być ostatecznością. Zasada subsydiarności wyraża przekonanie, że prawo karne to ultima ratio. Zasada ta jest konsekwencją faktu, że kara albo celowo, albo niezamierzenie, wyrządza człowiekowi pewną dolegliwość za uczynione zło i sama w sobie są złem (malum passionis propter malum actionis). W konsekwencji wymagana jest duża ostrożność i wstrzemięźliwość w posługiwaniu się karami kryminalnymi. Subsydiarność prawa karnego wymaga dla jego stosowania absolutnej niezbędności. Jest to postulat zarówno pod adresem ustawodawcy, jak i organów stosujących prawo karne. Zadaniem prawa karnego nie jest bowiem ani dyscyplinowanie obywateli, ani organizowanie jakiejkolwiek dziedziny życia społecznego. Tylko w systemach totalitarnych prawo karne stanowi prima ratio polityki społecznej państwa .

Kara od starożytnej Grecji była przedmiotem rozważań teoretycznych mających wyjaśnić jej sens, cele i funkcje. Od początku zaznaczyło się występowanie dwóch nurtów (grup) teorii kary. Jedne z nich, zwane teoriami bezwzględnymi (absolutnymi), kładły nacisk na to, że kara musi być odpłatą za popełnione przestępstwo. Kara wymierzana jest po to, by stało się zadość sprawiedliwości (kara retrybutywna). W przeciwieństwie do tych poglądów, teorie względne (utylitarne) akcentują celowy charakter kary, która powinna zmierzać do osiągnięcia pewnych rezultatów w przyszłości, głównie powinna służyć zapobieżeniu przestępstw, które mogłyby zostać popełnione przez ukaranego i inne osoby. Trzecią grupę stanowią teorie mieszane, których zwolennicy próbują pogodzić w jednej koncepcji ideę kary jako sprawiedliwej odpłaty z ideą kary celowej .

Współcześnie akceptowana jest triada celów kary. Nie kwestionuje się charakteru kary jako sprawiedliwej odpłaty na czyn zabroniony, ale tej sprawiedliwej odpłacie przypisuje się znaczenie ogólnoprewencyjne (tj. powstrzymanie innych niż sprawca osób od popełnienia przestępstwa) i indywidualnoprewencyjne (zapobieganie popełnieniu przestępstw przez skazanego). Tak więc sprawiedliwa kara ma służyć osiągnięciu określonych celów, ma mieć charakter instrumentu ochrony społeczeństwa przed naruszaniem ważnych dla niego dóbr i interesów .

Praca podzielona została na cztery rozdziały. W poszczególnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia: kara pozbawienia wolności w aspekcie historycznym, usytuowanie kary pozbawienia wolności w systemie polskiego prawa karnego, charakterystyka kary 25 lat pozbawienia wolności oraz charakterystyka kary dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku omawiania kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kary dożywotniego pozbawienia wolności każdy z obu rozdziałów został podzielony na następujące bloki tematyczne: rys historyczny danego rodzaju kary w polskich kodyfikacjach karnych, przestępstwa zagrożone danym rodzajem kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, kara łączna, zatarcie skazania.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie dotyczące kary pozbawienia wolności, podręczniki do prawa karnego i prawa karnego wykonawczego, komentarze do kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, a także artykuły opublikowane w periodykach prawniczych. W pracy wykorzystane zostało także orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 349 zł.

Podobne prace

Kara grzywny w prawie karnym skarbowym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 85

Przerwa i odroczenie w wykonywaniu kar sądowych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 64

Odbywanie kary pozbawienia wolności przez kobiety
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 107