Dodatki mieszkaniowe w świetle prawa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie uregulowania instytucji dodatku mieszkaniowego w polskim systemie prawnym.

Potrzeba wprowadzenia dodatku mieszkaniowego w gospodarce rynkowej wynikała z jednej strony z problemów, z jakimi borykało się wielu najemców, których nie było stać na płacenie czynszu wolnego, a z drugiej strony z powodu tego, że wielu wynajmujących nie mogło sprostać wymogom prawidłowego konserwowania nieruchomości, i to z powodu braku środków finansowych na ten cel. Utrzymanie budynków mieszkalnych we właściwym stanie technicznym jest ważne, i to nie tylko z gospodarczego punktu widzenia. Warunki mieszkaniowe społeczeństwa zależą bowiem nie tylko od efektów budownictwa mieszkaniowego, ale również, i to w bardzo istotnym stopniu, od stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, od standardu mieszkań i ich otoczenia. Długotrwały brak środków finansowych na modernizację i remonty starych zasobów mieszkaniowych doprowadził do złego stanu technicznego budynków, a to z kolei spowodowało, że życie mieszkańców w mieszkaniach, będących w złym stanie technicznym stało się udręką ich lokatorów, doprowadzając niekiedy nawet do katastrofy budowlanej, do tragedii jego mieszkańców. Nie można więc było odkładać remontów budynków mieszkalnych na lepsze czasy .

Na realizację szerokiego programu remontów potrzebne były jednak duże środki finansowe. Ustanowienie specjalnych dotacji nie było możliwe. Jedynym rozwiązaniem stało się powszechne, możliwie szybkie wprowadzenie czynszu ekonomicznego, w pełni pokrywającego koszty technicznego utrzymania budynków, ale wyłącznie przy jednoczesnym wprowadzeniu systemowej pomocy państwa ludziom biednym lub przejściowo znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W przeciwnym przypadku wprowadzenie wysokich czynszów doprowadziłoby do znacznych opóźnień w uiszczaniu wpłat, a tym samym nie nastąpiłoby zwiększenie środków finansowych na techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych .

Zadłużenie lokatorów ma skutki nie tylko ekonomiczne, ale także gospodarcze i społeczne. Aspekt społeczny ma przy tym dwa oblicza: indywidualne i zbiorowe. Indywidualne wynika ze zubożenia społeczeństwa, a w konsekwencji z niemożności wywiązywania się przez lokatorów z nałożonych na nich zobowiązań finansowych z tytułu zajmowanego mieszkania. Z drugiej strony niepłacenie przez jednych lokatorów opłat za mieszkanie obciąża w różnym stopniu i w różnej postaci pozostałych. Spółdzielcy muszą pokryć wszystkie zobowiązania spółdzielni. Natomiast w przypadku mieszkań komunalnych czy zakładowych zadłużenie lokatorów obciąża wszystkich podatników, bo na ogół wymusza dodatkowe dotacje z budżetów gmin czy dotacje zakładów pracy. Ta zbiorowa odpowiedzialność za niewywiązywanie się z obowiązków niektórych lokatorów ma wiele konsekwencji społecznych, między innymi powoduje, że kolejni lokatorzy również przestają płacić. Zadłużenie lokatorów ma także aspekt prawny. Niepłacenie za użytkowanie mieszkania pociąga za sobą bardzo przykre konsekwencje: postępowanie komornicze, orzeczenie eksmisji.

Celem przepisów regulujących instytucję dodatku mieszkaniowego jest też stworzenie warunków normalnej eksploatacji budynków, ale również ochrona najemców przed zagrożeniami, które przynosi wolny rynek. Jak podkreśla w literaturze J. Czerwiakowski, „przed gminami stoi zagadnienie wprowadzenia tego systemu w życie, a jego efektywność zależy od gotowości najemców do opłacania podwyższonych czynszów. Już obecnie istnieje zjawisko niepłacenia czynszów, a podwyżka może to zjawisko pogłębić i zagrozić całemu systemowi reformy” .

Praca została podzielona na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym omówione zostały zagadnienia wprowadzające do problematyki dodatków mieszkaniowych, a mianowicie: dodatki mieszkaniowe w polskim prawie w aspekcie historycznym, jak również pojęcie dodatku mieszkaniowego i cel jego wprowadzenia.

Drugi rozdział pracy poświęcony został zagadnieniom dotyczącym podmiotowym i przedmiotowym elementom dodatku mieszkaniowego. W rozdziale tym scharakteryzowano podmioty uprawnione do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniający do trzymania dodatku mieszkaniowego, normatywna powierzchnia lokalu dopuszczalna przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, wysokość dodatku mieszkaniowego.

W trzecim, ostatnim rozdziale pracy omówiono postępowanie w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego. W rozdziale tym poruszono kwestie dotyczące takich zagadnień, jak: podmioty właściwie w sprawach dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego, wszczęcie postępowania, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, wydanie decyzji administracyjnej, wypłacanie dodatku mieszkaniowego, wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego, postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, a także ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.