Dowód z przesłuchania stron w procesie cywilnym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 93
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie prawnych aspektów dowodu z przesłuchania stron w polskim procesie cywilnym. Temat niniejszej pracy został wybrany ze względu na prywatne zainteresowania autora. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że zagadnienie dowodu z przesłuchania stron jest tematem rzadko omawianym w monografiach i czasopismach prawniczych. Zagadnienie to zostało całkiem gruntownie omówione w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej na temat dowodu z przesłuchania stron ukazało się kilka artykułów, w tym jedno obszerniejsze opracowanie autorstwa S. Hanausek z 1971 roku. Problematyka ta była też omawiana wielokrotnie w podręcznikach do procesu cywilnego oraz w komentarzach do kodeksu postępowania cywilnego.

Zasady postępowania sądowego służą obiektywnemu ustaleniu prawdy zarówno w procesach cywilnych, jak i karnych. Sądy muszą chronić obywateli m.in. przed samowolą władz czy niesłusznymi oskarżeniami ze strony innych obywateli lub aparatu państwowego. Obywatel może domagać się ochrony swych praw lub naprawienia wyrządzonej mu krzywdy. Jeżeli któraś ze stron nie wywiąże się z zawartej umowy (np. dłużnik nie odda pożyczki, jakaś firma źle wyremontuje mieszkanie), powstaje spór między stronami. Może on być rozstrzygnięty albo w ten sposób, że obie strony dojdą do porozumienia, albo właśnie przez sąd cywilny.

Jedną z naczelnych zasad postępowania cywilnego jest zasada prawdy obiektywnej, mająca niezwykle istotny wpływ na ukształtowanie całego postępowania oraz dla rozłożenia ciężaru dowodu. Z zasady tej wynika obowiązek sądu wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych z określoną sprawą, aby w ten sposób stworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania przepisu prawa. Z zasady prawdy obiektywnej wynika także drugi wniosek, dotyczący rozłożenia ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym; ustalenie stanu faktycznego sprawy jest obowiązkiem sądu. Ponadto ze wspomnianej zasady dla sądu wynika dyrektywa wskazująca na to, w jakim duchu należy interpretować przepisy prawa obowiązującego. Realizację zasady prawdy obiektywnej zapewnia cały system gwarancji prewencyjnych, do których należy zaliczyć przede wszystkim postanowienia przepisów prawa procesowego regulujące postępowanie dowodowe .

Realizację zasady prawdy obiektywnej zapewniają przede wszystkim gwarancje zawarte w przepisach regulujących postępowanie dowodowe. Sąd musi dokonać wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego. Sąd jest zatem obowiązany: po pierwsze, podjąć ciąg czynności procesowych mających na celu zebranie całego materiału dowodowego; po drugie, rozpatrzyć cały zgromadzony materiał dowodowy. Przez materiał dowodowy należy rozumieć ogół dowodów, których zebranie jest konieczne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy .

W postępowaniu dowodowym podstawową rolę odgrywają poszczególne środki dowodowe. Właśnie zagadnieniu jednego z takich środków dowodowych w postępowaniu cywilnym poświęcona jest niniejsza praca. Tym środkiem dowodowym jest przesłuchanie stron.

Problematyka wykorzystania stron postępowania jako źródła dowodowego od lat stanowi jedno z kluczowych zagadnień postępowania cywilnego. które wzbudza przy tym wiele wątpliwości a czasami prowadzi do nieporozumień. Wiąże się to z tradycyjnym założeniem, że strona jako osoba najbardziej zainteresowana w wyniku toczącego się postępowania nie powinna w zasadzie służyć za dowód prawdy przedstawionych przez nią taktów. Z doświadczenia wynika bowiem, że interes prywatny stron często bierze górę nad ich prawdomównością, co może przyczynić się do poczynienia ustaleń faktycznych sprzecznych z prawdą . Z drugiej strony w literaturze wskazuje się na szczególną rolę jaką pełnią wiadomości stron o faktach będących podstawą sporu. Strony są osobami najlepiej a czasami jedynie zorientowanymi w stanie faktycznym sprawy. Informacje pochodzące od stron mają szczególne znaczenie w postępowaniu cywilnym, które dotyczy sporów prywatnych, powstających często na tle stosunków prawnych z ograniczonym udziałem osób trzecich (np. zawarcie urnowy bez udziału świadków). W tych wszystkich sprawach, w przypadku niedochowania formy pisemnej brak byłoby w zasadzie możliwości ustalenia taktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy .

W konsekwencji w doktrynie często wskazuje się, że możliwość wykorzystania informacji pochodzących od stron postępowania jako środka dowodowego ma przede wszystkim na celu zapobieżenie skutkom nieudowodnienia przez strony stwierdzonych faktów, czyli złagodzenie skutków niesprostania ciężarowi dowodu. W różnych systemach procesowych wypracowano jednak rozmaite modele udziału stron jako podmiotów udzielających informacji o faktach. Począwszy od takich systemów, gdzie w ogóle nie traktuje się wypowiedzi stron jako środka dowodowego, przez rozwiązania mniej lub bardziej kompromisowe, aż do rozwiązania krańcowo odmiennego umożliwiającego przesłuchanie strony w charakterze świadka .

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został zagadnieniom dotyczącym pojęcia i rodzajów dowodów, a także ocenie dowodów przez sąd.

W rozdziale drugim przedstawiono problematykę dowodu z przesłuchania stron w aspekcie historycznym, a więc na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.

Przedmiotem rozważań w rozdziale trzecim jest przybliżenie charakteru prawnego dowodu z przesłuchania stron już w oparciu o przepisy obecnie obowiązującego k.p.c.

W czwartym, jednocześnie ostatnim rozdziale pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. W poszczególnych punktach tego rozdziału omówiono takie kwestie, jak: dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron, pierwsza faza przesłuchania oraz druga faza przesłuchania.

Główną metodą badawczą zastosowaną w pracy jest metoda dogmatyczno-prawna. Oprócz tego w rozdziale drugim wykorzystano metodę historyczno-prawną. Podstawę źródłową pracy stanowią monografie dotyczące postępowania dowodowego, podręczniki do postępowania cywilnego, komentarze do kodeksu postępowania cywilnego, a także artykuły poświęcone dowodowi z przesłuchania stron opublikowane w periodykach prawniczych. Posiłkowo wykorzystano również materiały omawiające problematykę dowodów w postępowaniu karnym. Przy pisaniu pracy posługiwano się także zbiorami orzeczeń Sądu Najwyższego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Wznowienie postępowania cywilnego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 86

Oskarżyciel prywatny
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 73

Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71