Działalność i ryzyko kredytowe na przykładzie wybranych polskich banków

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Zmiany systemowe w gospodarce polski, a także związana z nimi restrukturyzacja wpłynęły na zmiany w tradycyjnym sposobie prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie gospodarki rynkowej znalazło także odzwierciedlenie w bankowości, nastąpiło bowiem gruntowne przebudowanie systemu bankowego w Polsce, co skutkowało dynamicznym rozwojem aparatu bankowego. Nastąpił szereg zmian uregulowań prawnych zmieniających zależność między bankami i jednostkami gospodarczymi.

Pierwszą zmianą była likwidacja pozycji monopolistycznej niektórych banków, które wcześniej dysponowały wyłącznością na realizację wybranych operacji. Usługi świadczone przez banki zostały rozszerzone, a klienci otrzymali możliwość korzystania z usług wielu banków.

Z wielu zadań realizowanych przez banki, kredytowanie stanowi obszar nadrzędny, ale jednocześnie najważniejszy. Udzielanie kredytów przez banki wiąże się nieodwołalnie z ryzykiem, ponieważ przy podejmowaniu decyzji nie można mieć pełnej, rzetelnej i pewnej informacji, nie sposób też zaplanować dalszego rozwoju sytuacji. Możliwe są także błędy w informacji i ich interpretacji. Ważnym elementem ryzyka są także niekorzystne zmiany w sytuacji gospodarczej, ponieważ przy złej koniunkturze ryzyko kredytowe wzrasta istotnie.

Dlatego też działalność kredytowa powinna być odpowiednio monitorowana, w szczególności pod kątem dokładnej analizy ryzyka i zbudowania systemu sprawdzania tego obszaru. Ze względu na duże znaczenie ryzyka kredytowego ważnym aspektem jest przestrzeganie określonych reguł i procedur przy udzielaniu kredytów.

Zagadnienia te są podstawowym zakresem badawczym w pracy. Obejmuje ona znaczny zakres zagadnień skupiając się zarówno na przedmiocie ryzyka, jak i instrumentach je ograniczających. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej celem jest próba przedstawienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem kredytów i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem kredytowym, stanowiącym najważniejszy element właściwego funkcjonowania bankowości komercyjnej. W ramach rozdziału empirycznego przedstawiono ocenę zdolności kredytowej stosowaną przez wybrane banki. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział przedstawia udzielanie kredytów, pojęcie kredytu i zasady ich funkcjonowania. Przedstawione zostały warunki oraz prawne formy zabezpieczenia kredytu.

W rozdziale drugim przedstawiono rodzaje i pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Omówione w nim zostały także metody służące ocenianiu zdolności kredytowej wraz z różnicą między ryzykiem, a zdolnością kredytową.

Ostatni rozdział pracy zawiera badanie w oparciu o zgromadzone dane i informacje bankowe, szczegółowej sytuacji związanej z ryzykiem kredytowym w działalności wybranych banków działających na polskim rynku. Rozdział ten zawiera przedstawienie szerokiej gamy instrumentów i przedsięwzięć ograniczających ryzyko w akcji kredytowej wybranych banków.

Praca opiera się na literaturze przedmiotu w postaci zwartej, aktach normatywnych i materiałach niepublikowanych.

Zakończenie pracy jest formą ogólnego podsumowania zagadnień w niej zawartych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace