licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 528

INFORMACJA

Temat pracy:
Działalność i ryzyko kredytowe na przykładzie wybranych polskich banków


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 528
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Zmiany systemowe w gospodarce polski, a także związana z nimi restrukturyzacja wpłynęły na zmiany w tradycyjnym sposobie prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie gospodarki rynkowej znalazło także odzwierciedlenie w bankowości, nastąpiło bowiem gruntowne przebudowanie systemu bankowego w Polsce, co skutkowało dynamicznym rozwojem aparatu bankowego. Nastąpił szereg zmian uregulowań prawnych zmieniających zależność między bankami i jednostkami gospodarczymi.

   Pierwszą zmianą była likwidacja pozycji monopolistycznej niektórych banków, które wcześniej dysponowały wyłącznością na realizację wybranych operacji. Usługi świadczone przez banki zostały rozszerzone, a klienci otrzymali możliwość korzystania z usług wielu banków.

   Z wielu zadań realizowanych przez banki, kredytowanie stanowi obszar nadrzędny, ale jednocześnie najważniejszy. Udzielanie kredytów przez banki wiąże się nieodwołalnie z ryzykiem, ponieważ przy podejmowaniu decyzji nie można mieć pełnej, rzetelnej i pewnej informacji, nie sposób też zaplanować dalszego rozwoju sytuacji. Możliwe są także błędy w informacji i ich interpretacji. Ważnym elementem ryzyka są także niekorzystne zmiany w sytuacji gospodarczej, ponieważ przy złej koniunkturze ryzyko kredytowe wzrasta istotnie.

   Dlatego też działalność kredytowa powinna być odpowiednio monitorowana, w szczególności pod kątem dokładnej analizy ryzyka i zbudowania systemu sprawdzania tego obszaru. Ze względu na duże znaczenie ryzyka kredytowego ważnym aspektem jest przestrzeganie określonych reguł i procedur przy udzielaniu kredytów.

   Zagadnienia te są podstawowym zakresem badawczym w pracy. Obejmuje ona znaczny zakres zagadnień skupiając się zarówno na przedmiocie ryzyka, jak i instrumentach je ograniczających. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej celem jest próba przedstawienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem kredytów i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem kredytowym, stanowiącym najważniejszy element właściwego funkcjonowania bankowości komercyjnej. W ramach rozdziału empirycznego przedstawiono ocenę zdolności kredytowej stosowaną przez wybrane banki. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział przedstawia udzielanie kredytów, pojęcie kredytu i zasady ich funkcjonowania. Przedstawione zostały warunki oraz prawne formy zabezpieczenia kredytu.

   W rozdziale drugim przedstawiono rodzaje i pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Omówione w nim zostały także metody służące ocenianiu zdolności kredytowej wraz z różnicą między ryzykiem, a zdolnością kredytową.

   Ostatni rozdział pracy zawiera badanie w oparciu o zgromadzone dane i informacje bankowe, szczegółowej sytuacji związanej z ryzykiem kredytowym w działalności wybranych banków działających na polskim rynku. Rozdział ten zawiera przedstawienie szerokiej gamy instrumentów i przedsięwzięć ograniczających ryzyko w akcji kredytowej wybranych banków.

   Praca opiera się na literaturze przedmiotu w postaci zwartej, aktach normatywnych i materiałach niepublikowanych.

   Zakończenie pracy jest formą ogólnego podsumowania zagadnień w niej zawartych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.