Analiza audytu wyrobu

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 77
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Jednym z kluczowych celów działania przedsiębiorstw jest uzyskanie możliwie najwyższej jakości produktu. Jakość wyrobu stanowi sumę cech usługi lub produktu, które sprawiają, że są one w stanie spełnić zakładane oczekiwania. Te z kolej najczęściej wynikają z celu stosowania danego dobra, o którym decydują konsumenci. Jest to podstawa określenia definicji jakości i musi być ukierunkowana na klienta, a to sprawia, że wysoka jakość stanowi klucz do tworzenia wartości i zadowolenia klienta. Od nowoczesnego wyrobu wymaga się, by cechowały go następujące własności:

- wysoka efektywność i szeroki zakres funkcji użytkowych;

- duży udział wysoko wykwalifikowanej pracy w wartości produktu;

- optymalny poziom żywotności produktu;

- wykorzystanie podczas produkcji nowoczesnych materiałów;

- ograniczenie lub wykluczenie zagrożenia dla środowiska i człowieka podczas korzystania z dobra;

- odpowiedni projekt wyrobu w ujęciu ergonomii i energetyki;

- optymalny poziom funkcjonalności przy możliwie najniższym zużyciu surowców, energii i niskim poziomie pracochłonności.

Jakość wyrobów jest dzisiaj strategią konkurencji i wiele przedsiębiorstw mając tego świadomość stało się firmami wysokiej jakości. Warto zaznaczyć, że duży odsetek firm na rynku nadal funkcjonuje w przekonaniu charakterystycznym dla sposobu myślenia lat dwudziestych XX wieku, zgodnie z którym wysoka jakość wyrobów jest droższa niż niska. Zmierzanie do wysokiej jakości stało się z biegiem czasu jedną z metod zarządzania zastępując wcześniejszą kontrolę finansową i marketing. Chodzi więc o globalną jakość, ale nie tylko samych wyrobów, ale wszystkich elementów zaangażowanych w proces produkcji, ponieważ każdy z nich wpływa na ostateczny efekt i sukces firmy. Aby sprostać konkurencji kadra kierownicza musi w działaniach związanych z poprawą jakości wykorzystać potencjał całego swojego personelu. Jednym z z elementów potwierdzających jakość wyrobu w odniesieniu do wymagań klienta jest audyt wyrobu.

Przedmiotem pracy jest przedstawienie sposobu przeprowadzenia audytu wyrobu w przemyśle motoryzacyjnym. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy dającej możliwość określenia wniosków w kontekście wykorzystania audytu wyrobu, jako elementu doskonalącego. Dodatkowo obszarem zainteresowania pracy jest scharakteryzowanie audytu wyrobu w wybranym przedsiębiorstwie i określenie kierunku działania dającego możliwość doskonalenia tego procesu. Wykorzystaną metodą badawczą w pracy jest analiza SWOT. Metoda ta dała możliwość przybliżenia mocnych i słabych stron firmy oraz analizę konkurencyjności dzięki szansom i zagrożeniom. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy opisuje ewolucję podejścia do problematyki jakości co odbywa się przy jednoczesnym wyjaśnieniu kluczowych pojęć związanych z analizowaną problematyką. Omówione zostały powstanie i rozwój znormalizowanych systemów umożliwiających zarządzanie jakością przy uwzględnieniu tych aspektów w przemyśle motoryzacyjnym.

Drugi rozdział pracy przedstawia analizowane przedsiębiorstwo, co obejmuje odniesienie do historii i struktury firmy, a także aspektów organizacyjnym. Ukazano także przedmiot działalności organizacji oraz przybliżeni zostali jej najważniejsi klienci i dostawcy. Podstawowym punktem rozdziału jest jednak charakterystyka mocnych i słabych stron firmy w formie analizy SWOT. Z wykorzystaniem tej metody przeprowadzone została także analiza konkurencji. W końcowej części rozdziału opisano system zarządzania jakością w firmie.

Ostatni rozdział pracy zawiera omówienie celów i zadań audytu wyrobu w analizowanej firmie. Opisana została procedura przebiegu audytu wyrobu, a także przybliżone zostały problem stwierdzone podczas wcześniejszych audytów. Końcowa część rozdziału zawiera propozycję działań doskonalących w kontekście realizacji audytu w analizowanym przedsiębiorstwie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.