Pozyskiwanie i zarządzanie środkami unijnymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 49
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Środki unijne związane są z wieloma instrumentami finansowymi, które przygotowano z myślą o różnych grupach beneficjentów. Pozyskanie funduszy unijnych najczęściej wymaga przygotowania wniosków, których zakres i poziom skomplikowania różni się. Różnice te związane są nie tylko ze sposobem definiowania podstawowych pojęć, ale również dotyczą procedur przygotowania wniosków. Właściwe przygotowanie wniosku jest podstawą przyznania dofinansowania, czego skutkiem jest realizacja przedstawionego projektu przy współfinansowaniu ze środków unijnych, w tym strukturalnych.

Warto jednak podkreślić, że istnieje pewien ogólny schemat lub wzorzec postępowania, który odpowiednio modyfikowany może być stosowany podczas przygotowania większości wniosków o fundusze unijne. Dlatego też rozważania zawarte w niniejszej pracy ukierunkowane są na podstawowy cel, którym jest przedstawienie takiej procedury, która da możliwość przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie z różnych funduszy unijnych, a w dalszej kolejności przedstawienia sposobu wykorzystania pozyskanych w ten sposób środków unijnych w ramach finansowania wybranego projektu rozwojowego.

W przypadku funduszy strukturalnych, stanowiących kluczowe narzędzie interwencji Wspólnoty Europejskiej w Polsce, najważniejszym punktem procedury jest konieczność poznania przez wnioskodawcę celów, priorytetów, działań zaplanowanych w danym programie operacyjnym, a także wymogami formalnymi i merytorycznymi. Konieczna jest także znajomość kryteriów oceniania zgłaszanych projektów.

Struktura pracy została podporządkowana wymogom wynikającym z celu jej przygotowania. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono terminologię charakterystyczną dla funduszy europejskich, a także przedstawiono ich klasyfikację. Dalsza część rozdziału zawiera również analizę narzędzi wykorzystywanych do skutecznego pozyskiwania środków.

Rozdział drugi przedstawia charakterystykę dążeń analizowanego przedsiębiorstwa i zakres działań podjętych przez analizowaną firmę w celu uzyskania dofinansowania. Trzeci rozdział pracy przybliża końcowy etap starania się o pomoc unijną. Przedstawia on umowę o dofinansowanie i uwarunkowania, jakie należy spełnić przed wydaniem decyzji o wypłacie środków unijnych dla firmy. Przed ostatecznym rozliczeniem następuje analiza i kontrola zgodności realizacji projektu z początkowymi ustaleniami.

Metody badawcze, jakie wykorzystano w pracy, to przede wszystkim metoda opisowa i analiza materiałów źródłowych, w tym także udostępnionych przez analizowaną firmę. Przygotowanie pracy odbyło się w oparciu o literaturę przedmiotu, dokumenty badanego przedsiębiorstwa i źródła internetowe.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.